Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawy i rozporządzenia-opracowanie - strona 1 Ustawy i rozporządzenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu srodowiska
Dział II. PODSTAWOWE KIERUNKI OCHRONY SRODOWISKA
Rozdział 1. Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin
Art. 13. 1. Powierzchnia ziemi łacznie z gleba i rzezba terenu podlega ochronie,
polegajacej w szczególnosci na zapobieganiu i przeciwdziałaniu ich
niekorzystnym zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - na
przywróceniu do własciwego stanu.
2. Czesci powierzchni ziemi oraz rzezba terenu, których ochrona leży w interesie
społecznym ze wzgledów naukowych, estetycznych, historyczno-pamiatkowych lub
innych, podlegaja ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie przyrody.
3. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne sa obowiazane racjonalnie
gospodarowac zasobami gleby, zapewniac ochrone jej wartosci produkcyjnych i
innych niezbednych do zachowania równowagi przyrodniczej.
4. Grunty rolne wysokiej jakosci i grunty lesne nie moga byc przeznaczone na cele
nierolnicze i nielesne, w tym take na cele inwestycyjne.
5. Odstepstwa od zasad okreslonych w ust. 4 sa dopuszczalne jedynie w
wypadkach
wyjatkowo uzasadnionych, gdy zezwalaja na to przepisy szczególne.
6. Szczegółowe zasady ochrony zasobów gruntów rolnych i lesnych oraz
rekultywacji
gruntów okreslaja przepisy szczególne.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 roku
Art. 3.
1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w
produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, 2) zapobieganiu
procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i
produkcji leśnej, powstającym wskutek działalnosci nielesnej,
3) przywracaniu wartosci uytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów lesnych
wskutek działalnosci nielesnej,
4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich
produkcyjnosżi.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 roku
Rozdział 1. Artykuł 4.
grunty zdegradowane - grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa

(…)

… wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, e
przekroczenie dopuszczalnej wartości steżeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
§ 2. Określa się standardy jakości gleby lub ziemi, z uwzględnieniem ich
funkcji aktualnej i planowanej, dla następujących grup rodzajów gruntów:
grupa A:
a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie
na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska - dla obszarów tych stężenia
zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem
pkt 2 i 3;
2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów
stawami i gruntów pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i
zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane
wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów
komunikacyjnych;
3) grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
§ 3. Gleba lub ziemia używane w pracach ziemnych oraz używane do tego
celu osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód
stojących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz