Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i sądowo administracyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i sądowo administracyjnym-opracowanie - strona 1 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i sądowo administracyjnym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

5/3. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i psa.
Środki zaskarżenia ze względu na organy właściwe do ich rozpatrzenia i rozstrzygnięcia dzieli się na środki zaskarżenia służące w drodze administracyjnej oraz w drodze sądowej.
Środki zaskarżenia służące w drodze sądowej - do środków tych zaliczamy: zarzut, zażalenie, skargę na czynności egzekucyjne, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, żądanie zmiany lub sprostowania wezwania, żądanie uchylenia lub zmiany postanowienia w trybie przepisów kpa o wznowieniu postępowania oraz o zmianie lub uchyleniu decyzji.
zarzut - jest środkiem zaskarżenia, który służy w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zarzut jest także środkiem zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym. Zarzut powinien odpowiadać przesłankom formalnym podania oraz zawierać określenie podstawy zarzutu. Termin do złożenia zarzutu wynosi 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, a w postępowaniu zabezpieczającym - od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu. Zarzut jest środkiem zaskarżenia niedewolutywnym, albowiem organem właściwym do jego rozpoznania i rozstrzygnięcia jest organ egzekucyjny. Organ ten rozpoznając zarzut jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, do którego stosuje się art.7 kpa, ustanawiający zasadę ogólną prawdy obiektywnej oraz przepisy kpa o dowody. Rozpatrzenie zarzutu następuje po uzyskaniu wypowiedzi wierzyciela Podlega jego rozpatrzenie w ciągu 7 dni od wniesienia zarzutu. Zarzut jest środkiem zaskarżenia względnie suspensywnym, bo jego wniesienie nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych . W uzasadnionych przypadkach organ może wstrzymać wykonanie egzekucji.Legitymowanym do złożenia zarzutu jest zobowiązany. Legitymacja ta jest zdeterminowana przez określenie podstaw prawnych zarzutu. Wg art.33 pea, podstawą prawną wniesienia zarzutu może być tylko:
wykonanie, umorzenie, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administrującego lub bezpośrednio z przepisu prawa, albo z orzeczenia sądowego,
błąd co do osoby zobowiązanego,
niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ egzekucyjny może ustalić, że:
nie występują przeszkody w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego ani też nie naruszono zasad wyboru środka egzekucyjnego i wtedy wydaje postanowienie o odmowie uwzględniania zarzutu,

(…)

… wykonawczych postępowania egzekucyjnego. Skarga może być wniesiona zarówno na czynności wykonawcze organu egzekucyjnego jak i egzekutora. Ustawa nie określa legitymacji do wniesienia skargi, z wyjątkiem wierzyciela, który może złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ egzekucyjny, w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Wniesienie skargi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz