środki prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
środki prawne - omówienie - strona 1 środki prawne - omówienie - strona 2 środki prawne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Środki prawne - tym mianem określamy przewidziane przez kodeks prawne możliwości kwestionowania przez strony lub inne uprawione podmioty rozstrzygnięć administracyjnych celu spowodowania ich weryfikacji tzn. zmiany , uchylenia lub stwierdzenia nieważności .
Wyróżniamy : zwyczajne i nadzwyczajne środki prawne.
Zwyczajne środki prawne służą od rozstrzygnięć nie ostatecznych.
Nadzwyczajne środki prawne służą od rozstrzygnięć ostatecznych.
Do zwyczajnych środków prawnych zaliczamy : odwołanie od decyzji , zażalenie na postanowienie.
Nadzwyczajne środki prawne są bardzo rozbudowane są to:
- wniosek o wznowienie postępowania - wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji
- sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej - niekiedy - skargę od wojewódzkiego sądu administracyjnego ( środek zaskarżenia nie administracyjny ale sądowy i uruchamiający kontrolę sprawowaną przez sądy administracyjne ,ale służące od rozstrzygnięć ostatecznych.
Zwyczajne środki prawne Odwołanie od decyzji - Postępowanie administracyjne jest dwu instancyjne co oznacza że strona ma prawo żądać aby jej sprawą zajmowały się dwa różnej rangi organy administracyjne , organ który wydał decyzje i organ wyższego nad nim stopnia. Strona może więc złożyć od decyzji organu pierwszej instancji odwołanie.
Jeśli chodzi o postępowanie odwoławcze obowiązuje zasada skargowości , organ nie może więc wszcząć postępowania z urzędu. Warunkiem uruchomienia kontroli instancyjnej jest złożenie odwołania . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji do organu wyższego stopnia nad organem który wydał decyzję jednak za pośrednictwem organu pierwszej instancji . Jeżeli odwołanie będzie wysłane przez pocztę na kopercie ma być ten organ który działał w pierwszej instancji w środku ma być już prawidłowo organ wyższego rzędu za pośrednictwem organu w pierwszej instancji.
Odwołanie jest niesformalizowanym środkiem prawnym . Zgodnie z Art. 128 k.p.a Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadniania wystarczy aby wynikało z niego że strona jest niezadowolona z decyzji czyli ostatecznym merytorycznym składnikiem odwołania jest stwierdzenie że decyzja nie podoba się stronie. Oprócz tego muszą być w odwołaniu te składniki które każde pismo procesowe musi zawierać określone w Art. 63 k.p.a - oznaczenie strony - oznaczenie organu
- podpis - przepisy szczególne mogą przewidywać inne elementy odwołania np. uiszczenie opłaty skarbowej
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu .


(…)

….
5 rodzaj decyzji organu odwoławczego- Art. 138 par 2 to decyzja kasacyjna polegająca na uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji .
Warunkiem sine qua non tej decyzji jest to że organ pierwszej instancji nie przeprowadził w ogóle żadnego postępowania wyjaśniającego bądź przeprowadził to postępowanie w formie szczątkowej w związku…
… w którym w trybie Art. 108 k.p.a decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności . Są to sytuacje ekstraordynaryjne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Nakłada się taki rygor w sytuacji gdy zagrożone jest któreś z wymienionych w Art. 108 dóbr. Można nadać decyzji organu pierwszej instancji rygor natychmiastowej wykonalności. Taki rygor może być elementem decyzji .jednym ze składników decyzji czyli jest nadawany organowi pierwszej instancji w momencie jej wydania jak i może być nadany później czyli po wydaniu decyzji organu pierwszej instancji a przed wydaniem decyzji przez organa odwoławczy .
Sytuacji gdy rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest później , wydawany jest w formie postanowienia na które służy zażalenie. Jeżeli takiej decyzji organu pierwszej instancji rygor natychmiastowej…
… wykonalności został nadany oznacza to że od decyzji odwoływać się można ale wykonać ją trzeba . Jeżeli się jej nie wykona to może być uruchomiona egzekucja administracyjna - drugi wyjątek polega na tym że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa np. internowania działaczy Solidarności w Stanie wojennym
- trzeci wyjątek podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz