Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie - strona 1 Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie - strona 2 Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Środki i postępowanie odwoławcze
Dwa systemy weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych:
1. System środków prawnych - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest na wniosek, 2. System środków nadzoru - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest z urzędu
Środek prawny - instytucja procesowa (instrument), za której pośrednictwem legitymowane podmioty (strony i podmioty na prawach strony) inicjują mechanizm kontroli sprawowanej przez organy administracyjne i sąd administracyjny nad prawidłowością rozstrzygnięć administracyjnych.
Rodzaje środków prawnych:
1. Zwykłe środki prawne - inicjują kontrolę rozstrzygnięć nieostatecznych: Są to: odwołanie od decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie na postanowienie.
2. Nadzwyczajne środki prawne - inicjują kontrolę rozstrzygnięć ostatecznych. Są to: wniosek o wznowienie postępowania
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
sprzeciw prokuratorski,
Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych obejmuje sprawdzenie:
1) legalności - zgodności z przepisami będącymi podstawą rozstrzygnięcia,
2) celowości - słuszności rozstrzygnięcia
Podział środków prawnych wg możliwości wniesienia:
1. Samoistne - wnosi się niezależnie od innych środków prawnych np. odwołanie, zażalenie
2. Niesamoistne - środki prawne, które można wnieść tylko łącznie ze środkiem samoistnym np. zaskarżenia postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie w odwołaniu od decyzji.
ZWYKŁE ŚRODKI PRAWNE
I. Odwołanie od decyzji (art. 127 § 1).
A. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania (legitymacja procesowa):
Strony postępowania, nawet jeśli nie brały udziału w toczącym się postępowaniu,
Podmioty na prawach strony dopuszczone do udziału w postępowaniu,
Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Nie jest możliwe wszczęcie postępowania odwoławczego z urzędu !
B. Termin na wniesienie odwołania - 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie albo jej ustnego ogłoszenia (art. 129 § 2).
Przepisy szczególne mogą ustalać inne terminy (art. 129 § 3) np. art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo o zgromadzeniach - 3 dni na wniesienie odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.
C. Tryb wniesienia odwołania - art. 129
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji.
D. Art. 128 - odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

(…)

… przysługuje od decyzji wydanej w I instancji przez centralne organy administracji rządowej lub samorządowe kolegia odwoławcze (w sprawach należących do zadań własnych gmin, powiatów i województwa samorządowego)
B. Do omawianego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania od decyzji (art. 127 § 3).
Odpowiednie stosowanie odnosi się do: terminów, podmiotów uprawnionych, trybu itp.
C. Wniosek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz