Decyzje i odwołania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje i odwołania - strona 1 Decyzje i odwołania - strona 2

Fragment notatki:

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne elementy, ale musi być na to podstawa prawna ,np. warunek, termin. Elementy pogrubione to essentialia negotii - elementy bezwzględnie konieczne decyzji. Forma ustna jest wyjątkiem, w związku z tym może być tylko gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.
Odwołanie: Zasadą jest odwołanie od decyzji I instancji, mianowicie wnosimy odwołanie (w terminie 14 dni) lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (termin 14 dni). Rodzaje decyzji: Rozstrzygające co do istoty: KONSTYTUTYWNE (od momentu doręczenia rodzi nowy stan prawny i faktyczny) DEKLARATORYJNE (potwierdza istniejący stan rzeczy). Decyzje wydane w I instancji, w II, ostateczne(np. ministra lub organ II instancji) , nieostateczne, wadliwe, niewadliwe, nieważne. Swobodne(ustawa przyznaje prawo do wydania decyzji ale nie określa przesłanek -uznanie administracyjne), Związane(gdy spełnione są przesłanki organ nie może odmówić, musi wydać decyzję). Ponieważ zasadą jest odwołanie, zasadą jest też to że wykonuje się decyzje ostateczne. Decyzje I instancji co do zasady nie podlegają wykonaniu, chyba że : został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w drodze postanowienia lub samej decyzji (natychmiastowa wykonalność wynika z ustawy szczególnej) decyzja jest zgodna z żądaniami wszystkich stron. Jeżeli ktoś wniesie odwołanie to automatycznie wstrzymywane jest wykonanie. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji - na podstawie postanowienia .
Zaskarżalność: Środki nadzwyczajne: - wz nowienie , nieważność , żądanie uchylenia lub zmiany decyzji.
POSTANOWIENIE - Akt administracyjny - czyli czynność organu administrującego państwa który w sposób jednostronny określa sytuację prawną indywidualnie określonego adresata w konkretnej sprawie, Akt zewnętrzny - bo dotyczy podmiotów niepodporządkowanych organizacyjnie ani służbowo. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Kończą sprawy procesowe np. odmowa udziału organizacji społecznej w postępowaniu, dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia dowodu, zawieszenie i odmowa zawieszenia postępowania, Dotyczą spraw procesowych, więc sprawy nie kończą, ale są od tego wyjątki (Np. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wznowieniowego). Z reguły akty stosowania prawa procesowego. Elementy Postanowienia : takie jak w przypadku decyzji. Wstrzymanie wykonania zależy od organu. Zaskarżalność: Wznowienie i nieważność . Nie dotyczy wszystkich postanowień, tylko tych na które służy zażalenie.


(…)

…. Odwołanie jest środkiem prawnym doskonałym ponieważ jego wniesienie uruchamia postępowanie odwoławcze, które musi być zakończone aktem administracyjnym - czy to postanowieniem np. stwierdzającym niedopuszczalność odwołania, czy to decyzją kończącą to postępowanie. Odwołanie jest środkiem dewolutywnym ponieważ przenosi kompetencje do rozpatrzenia sprawy na organ stopnia wyższego. Pod tym względem różni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz