Środki oraz organy ochrony wolności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki oraz organy ochrony wolności  - strona 1 Środki oraz organy ochrony wolności  - strona 2 Środki oraz organy ochrony wolności  - strona 3

Fragment notatki:


Konstytucyjne środki oraz organy ochrony wolności i praw jednostki w RP Konstytucyjne środki oraz organy ochron wolności i praw jednostki w RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawo do sądu oraz rola sądów w procesie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela 1. Art. 45 w zw. z art. 77 ust. 2 (prawo do sądu jako prawo osobiste) 2. Elementy treści prawa do sądu: - prawo dostępu do sądu - prawo czynnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym - prawo do zaskarżania wyroków w pierwszej instancji 1. Art. 45 w zw. z art. 77 ust. 2 (prawo do sądu jak prawo osobiste) 2. Elementy treści prawa do sądu: - prawo dostępu do sądu - prawo czynnego uczestnictwa w postępowan sądowym - prawo do zaskarżania wyroków w pierwsze instancji Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawo do sądu oraz rola sądów w procesie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela Warunki umożliwiające realizację prawa do sądu 1. Stworzenie przez państwo odpowiedniej struktury sądów działających na terytorium RP 2. Oparcie działalności sądów na wyraźnie sprecyzowanych regułach 3. Zasada jednolitości sądów 4. Eliminacja przeszkód natury materialnej 5. Oparcie działalności sądów na zasadach gwarantujących sprawiedliwe orzekanie 6. Odpowiednie ukształtowanie procedury sądowej (zasady sprawiedliwości, równości uczestników, działania bez zbędnej zwłoki, jawności postępowania) 7. Zasada instancyjności 8. Prawo do wyroku 9. Zasada wykonania wyroku sądowego Warunki umożliwiające realizację prawa do sądu 1. Stworzenie przez państwo odpowiedniej struktury sądów działających na terytorium RP 2. Oparcie działalności sądów na wyraźnie sprecyzowanych regułach 3. Zasada jednolitości sądów 4. Eliminacja przeszkód natury materialnej 5. Oparcie działalności sądów na zasadach gwarantujących sprawiedliw orzekanie 6. Odpowiednie ukształtowanie procedury sądowej (zasady sprawiedliwości, równości uczestników, działania bez zbędnej zwłok jawności postępowania) 7. Zasada instancyjności 8. Prawo do wyroku 9. Zasada wykonania wyroku sądowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej Art. 77 ust. 1 Każdy mam prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej Art. 77 ust. 1 Każdy mam prawo do wynagrodzenia szkody,

(…)

… uchwały mającej na celu
wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie
wywołało rozbieżności w orzecznictwie.
W przypadku wystąpienia przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem informuje
on o tym Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli wniosek dotyczy praw dziecka.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
RPD i jego rola w zakresie ochrony praw dzieci
Art. 72 Konstytucji
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo
żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy
władz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby
odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę
możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw
Dziecka.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
RPD i jego rola w zakresie ochrony praw dzieci
Ustawodawca, rozwijając postanowienia Konstytucji, w art. 1 ust. 2 RPDUst
stanowi, że RPD "stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP,
Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem
odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców". Podejmuje on działania
mające na celu:
1) zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju;
2) ochronę praw dziecka;
3) ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem,
demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem;
4) otoczenie troską i pomocą dzieci niepełnosprawnych.
Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę
informacje wskazujące na naruszenie praw dziecka.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
RPD i jego rola w zakresie ochrony praw dzieci
Pozycja ustrojowa RPD nie jest określona w Konstytucji, a
sama konstytucjonalizacja jakiegoś organu nie przesądza o
jego pozycji czy o niezależności. Pozycję tę…
… publicznej
niezgodnym z prawem a powstałą szkodą
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawo do skargi konstytucyjnej
Skarga konstytucyjna to instytucja zróżnicowanabrak jej jednego modelu czy definicji.
Można ją zdefiniować jako „przysługujące jednostce
w stosunku do państwa roszczenie o ochronę jej
podstawowych praw w szczególnym
postępowaniu przed sądem konstytucyjnym”.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawo do skargi konstytucyjnej
Art. 79 ust. 1
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa
zostały naruszone, ma prawo, na zasadach
określonych w ustawie, wnieść skargę do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności
z Konstytucją ustawy lub innego aktu
normatywnego, na podstawie którego sąd lub
organ administracji publicznej orzekł…
….
Ze względu na fakt, iż tematyka radiofonii i telewizji jest szeroko regulowana
przepisami prawa wspólnotowego, od czasu akcesji do UE funkcjonowanie KRRiT
jest silnie powiązane z prawem pierwotnym Wspólnoty – w tym traktatem
rzymskim, ustanawiającym Wspólnotę Europejską, oraz traktatem amsterdamskim,
a także dyrektywami.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
KRRiT…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz