Sprawy spadkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawy spadkowe - wykład - strona 1 Sprawy spadkowe - wykład - strona 2 Sprawy spadkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWY SPADKOWE.
Prawo właściwe.
W Polskiej ustawie statut spadkowy (lex successionis) art.34.
„ W sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci”.
Dziedziczenie po bezpaństwowcu podlega prawu jego miejsca zamieszkania w chwili jego śmierci.
W braku miejsca zamieszkania stosuje się prawo polskie.
Różne systemy prawne:
Uregulowania gwarantujące jednolitość statusu spadkowego ( jak u nas), oraz takie które prowadzą do kolizyjnego rozczłonkowania spadku (wielość statutów spadkowych) na skutek dopuszczenia do głosu obok siebie dwu łączników - systemy które dziedziczenie nieruchomości poddają legi situs, a dziedziczenie ruchomości - legi domicilii lub legi patriae spadkodawcy.
Wg niektórych konwencji podpisanych przez Polskę, wg nich jedynie dziedziczenie ruchomości podlega prawu państwa, którego obywatelem był spadkodawca w chwili śmierci, natomiast dziedziczenie nieruchomości oceniać należy wg prawa państwa, na którego obszarze nieruchomości są położone.
Zakres statutu spadkowego.
Przesłanki dziedziczenia.
Otwarcie spadku.
Otwarcie spadku podlega statutowi spadkowemu.
Statut ten rozstrzyga o przyczynie, chwili i skutkach otwarcia spadku.
Domniemania dotyczące życia i śmierci podlegają statutowi personalnemu osoby, o którą chodzi.
Zdolność dziedziczenia.
Wymagania odnoszące się do zdolności prawnej kandydata na spadkobiercę, będącego osobą fizyczną, a więc wymagania od których zależy możność stania się podmiotem praw i obowiązków, podlegają statutowi personalnemu osoby, o którą chodzi a nie statutowi spadkowemu. (9.1)
Spadkobiercą może być tylko taka osoba fizyczna, która przeżyła spadkodawcę.
Przy ocenie istnienia przesłanek dziedziczenia zachodzi konieczność porównania chwili śmierci spadkodawcy z chwilą śmierci kandydata na spadkobiercę.
Str.287
Wymagania z zakresu zdolności prawnej, które działają jedynie w sferze prawnospadkowej, powodując utratę lub ograniczenie możliwości dziedziczenia po kimkolwiek, podlegają statutowi spadkowemu.
O tym czy dziecko poczęte może dziedziczyć, rozstrzyga statut spadkowy.
Niektóre prawodawstwa dopuszczają możliwość ustanowienia spadkobiercą dziecka w chwili otwarcia spadku jeszcze niepoczętego (nondum conceptus).
Statut spadkowy rozstrzyga.
Statutowi personalnemu osoby prawnej podlega ocena, czy dany twór jest osobą ( ma osobowość prawną i zdolność prawną)oraz czy osoba prawna mająca dziedziczyć istniała ( już i jeszcze) w chwili otwarcia spadku.


(…)

… nie nastąpiły.
Statut spadkowy nie może sam doprowadzić do powstania skutków prawnorzeczowych zapisu wbrew stanowisku statutu rzeczowego.
Wykonawca testamentu.
Pozycję prawną wykonawcy testamentu określa statut spadkowy.
Ważność rozrządzenia, którego mocą wykonawca testamentu został ustanowiony, jest jedną z kwestii objętych zakresem działania statutu czynności prawnych mortis causa. 35ppm.
Dział spadku.
Dział spadku zarówno umowny jak i ustawowy podlega statutowi spadkowemu.
Statut ten rozstrzyga czy współspadkobiercom przysługuje wybór sposobu działu spadku, czy też sądowy dział spadku jest obligatoryjny.
Podlega mu także umowa o dział spadku.
Zdolność do zawarcia takiej umowy oraz wymagania dotyczące formy podlegają prawu wskazanemu przez oddzielne normy kolizyjne, 9, 12.
O zakresie swobody przysługującej stronom przy kształtowaniu treści umowy o dział spadku decyduje statut spadkowy.
W niektórych systemach prawnych można spotkać przepisy ograniczające podział określonych substratów majątkowych ( mieszkań, gospodarstw rolnych).
Wskazówki co do ich zasięgu w przestrzeni :
Pod uwagę należy brać przepisy obowiązujące w miejscu położenia przedmiotów spadkowych, których ograniczenia dotyczą, z tym, że będą one stosowane jedynie przez sądy państwa, na którego obszarze owe przedmioty się znajdują.
Czyli: sądy danego państwa zastosują jedynie własne przepisy tego rodzaju, i to tylko w odniesieniu do przedmiotów spadkowych znajdujących się na obszarze własnego państwa.
Komplikacje w rozbieżności w ujmowaniu skutków umownego działu spadku.
Str.295
Nie jest możliwe - także w zakresie działu spadku- całkowite…
… wierzytelności.
Z polskiego punktu widzenia brak jest podstaw do ingerencji klauzuli porządku publicznego, gdy obcy statut spadkowy nie przewiduje w ogóle rezerwy lub zachowku albo nie przyznaje uprawnień z tego tytułu w sytuacji, w której uprawnienia takie służyłyby wg prawa polskiego.
Także wydziedziczenie - jako sposób pozbawienia rezerwy lub zachowku - należy oceniać wg postanowień statutu spadkowego. 34…
… successionis czerpać należy ogólne reguły służące w tym prawie do określenia pojęcia spadku.
Statutowi spadkowemu podlegają tzw. długi spadkowe powstające z chwilą śmierci spadkodawcy lub po jego śmierci.
Do statutu spadkowego należy sięgać w poszukiwaniu szczegółowych reguł prawnospadkowych spełniających pomocniczą rolę przy ustalaniu zawartości sched spadkowych lub innych korzyści osiąganych ze spadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz