Sprawa Głoszczuk 7

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Głoszczuk 7 - strona 1 Sprawa Głoszczuk 7 - strona 2

Fragment notatki:

61. Co więcej, jak słusznie wskazał rząd Zjednoczonego Królestwa, po wejściu w życie Układu stowarzyszeniowego i pozostałych układów europejskich zawartych z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, przepisy krajowe dotyczące imigracji obywateli państw trzecich, zamierzających osiedlić się jako osoby prowadzące działalność na własny rachunek, zostały ponownie przeanalizowane i znowelizowane. A zatem, w szczególności wymóg posiadania kapitału początkowego w wysokości 200 000 GBP jest nadal nakładany na osoby, które nie mogą się powołać na uprawnienia wynikające z układów europejskich, ale nie jest stosowany wobec obywateli polskich.
62. Dodatkowo, ustawodawstwo krajowe będące przedmiotem postępowania głównego zawiera w szczególności przepisy pozwalające osobie zamierzającej osiedlić się w państwie członkowskim przyjmującym na podstawie postanowień Układu stowarzyszeniowego złożyć wniosek o pozwolenie na pozostanie w tym państwie jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, pomimo faktu, że osoba ta pierwotnie uzyskała prawo wjazdu dla innych celów. W konsekwencji, przepisy, takie jak te zawarte w art. 217 i 219 Immigration Rules , ułatwiają osiedlenie się obywateli polskich w państwie członkowskim przyjmującym i muszą zostać uznane za zgodne z Układem stowarzyszeniowym.
63. Należy jednak przypomnieć, jak wskazano w pkt 24 niniejszego wyroku, że wnioski o pozwolenie na pobyt, złożone przez państwo Głoszczuk na podstawie Układu stowarzyszeniowego zostały odrzucone przez Sekretarza Stanu ze względów niezwiązanych z wymogami materialnymi, przewidzianymi w krajowym ustawodawstwie imigracyjnym, dotyczącymi osiedlania się obywateli polskich. Decyzja odmowna podjęta przez Sekretarza Stanu opierała się na art. 322 ust. 2 i 3 Immigration Rules , w takim zakresie, w jakim państwo Głoszczuk złożyli fałszywe oświadczenia w celu uzyskania pozwolenia na wjazd do Zjednoczonego Królestwa, a następnie nie przestrzegali terminów ważności wiz ani warunków, jakimi obwarowane było pierwotne pozwolenie na wjazd.
64. Należy w związku z tym zbadać, czy art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego pozwala właściwym władzom państwa członkowskiego przyjmującego odmówić pozwolenia na pobyt, wnioskowanego przez obywatela polskiego powołującego art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego, na tej podstawie, że obecność wnioskodawcy na terytorium tego państwa jest niezgodna z prawem wskutek fałszywych oświadczeń złożonych w celu uzyskania pierwotnego pozwolenia na wjazd albo ze względu na naruszenie wyraźnych warunków, jakimi obwarowane było to pierwotne pozwolenie na wjazd i dotyczące dozwolonego czasu trwania pobytu tej osoby w tym państwie członkowskim, jeżeli niezgodność ta nastąpiła, zanim osoba ta rozpoczęła działalność na własny rachunek i zanim powołała się na prawo do osiedlenia się na podstawie Układu stowarzyszeniowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz