Sprawa Głoszczuk 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Głoszczuk 5 - strona 1 Sprawa Głoszczuk 5 - strona 2

Fragment notatki:

W przedmiocie pytań pierwszego i trzeciego 39. W swoim pierwszym i trzecim pytaniu, które należy rozważyć łącznie, sąd odsyłający w istocie prosi o rozstrzygnięcie, czy - mając na względzie art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego - art. 44 ust. 3 tego Układu może przyznawać obywatelowi polskiemu prawo przedsiębiorczości i towarzyszące mu prawo pobytu w państwie członkowskim, na terytorium którego pozostawał i prowadził działalność zawodową na własny rachunek z naruszeniem krajowego ustawodawstwa imigracyjnego, w sytuacji gdy naruszenie to miało miejsce zanim obywatel ten powołał się na prawo przedsiębiorczości na podstawie art. 44 ust. 3 Układu.
40. Aby udzielić użytecznej odpowiedzi na pytania przeformułowane w ten sposób, konieczne jest zbadanie zakresu, w jakim państwo członkowskie przyjmujące może, nie naruszając warunków ustalonych w zdaniu pierwszym in fine art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego, stosować swoje ustawodawstwo dotyczące wjazdu, pobytu i osiedlania się obywateli polskich powołujących się na art. 44 ust. 3 tego Układu.
41. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 44 ust. 4 lit. a) i c ) Układu stowarzyszeniowego, zasada niedyskryminacji wyrażona w art. 44 ust. 3 dotyczy prawa do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 19 o charakterze przemysłowym, działalności o charakterze handlowym, działalności rzemieślniczej i działalności w zakresie wolnych zawodów, a także prawa do zakładania i zarządzania przedsiębiorstwami.
42. Uprawnienie obywatela polskiego do prowadzenia działalności gospodarczej, bez wkraczania na rynek zatrudnienia, zakłada, że osoba ta ma prawo wjazdu i pobytu w państwie członkowskim przyjmującym. Wobec tego konieczne jest ustalenie zakresu art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego.
Zakres art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego i możliwe rozciągnięcie na ten przepis interpretacji art. 52 ( 43 ) TWE
43. Państwo Głoszczuk utrzymują, że prawo, na które powołują się na podstawie art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego jest równoważne prawu przedsiębiorczości, regulowanemu przez art. 52 ( 43 ) Traktatu. Argumentują, że brak jakiegokolwiek odwołania do prawa pobytu w brzmieniu art. 52 ( 43 ) nie powstrzymało Trybunału od orzeczenia, że przepis ten przyznaje bezpośrednio obywatelom państwa członkowskiego prawo wjazdu na terytorium innego państwa członkowskiego i pobytu w nim, bez względu na to, czy pozwolenie na pobyt zostało przez państwo członkowskie przyjmujące przyznane (sprawa 48/75, Royer , ECR [1976] 497, pkt 31 i 32).
44. Państwo Głoszczuk przyznają, że prawo przedsiębiorczości i prawo pobytu, przyznane bezpośrednio przez art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego, są przedmiotem ograniczeń ustanowionych w

(…)

…, charakteryzującego się zniesieniem między państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału (zob. art. 3 lit. c) [art. 3 ust. 1 lit. c] TWE).

… Records, ECR [1982] 329, pkt 14 do 21; 104/81 Kupferberg, ECR [1982] 3641, pkt 29 do 31; C-312/91, Metalsa, ECR [1993] I-3751, pkt 11 do 20).21
49. Zgodnie z tym orzecznictwem, rozciągnięcie interpretacji przepisu Traktatu na porównywalnie, podobnie lub nawet identycznie sformułowane postanowienie umowy zawartej przez Wspólnotę z państwem trzecim zależy m.in. od celu, zamierzonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz