Sprawa Głoszczuk 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Głoszczuk 2 - strona 1 Sprawa Głoszczuk 2 - strona 2

Fragment notatki:

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2001 r. w sprawie C-63/99 The Queen przeciwko Secretary of State for the Home Department, ex parte Wiesław Głoszczuk and Elżbieta Głoszczuk 7 1. Postanowieniem z 9.12.1998 r., które Trybunał otrzymał 22.02.1999 r., High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office) skierował do Trybunału w trybie art. 177 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (ob. art. 234 ) trzy pytania dotyczące interpretacji art. 44 i 58 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej, zawarty i zatwierdzony w imieniu Wspólnoty decyzją Rady i Komisji nr 93/743/Euratom/EWWiS/WE z 13.12.1993 r. (Dz. Urz. WE z 1993 r., L 348, s. 1) 8 (Układ stowarzyszeniowy).
2. Pytania zostały podniesione w postępowaniu między państwem Głoszczuk, obywatelami polskimi a Secretary of State for the Home Department (Sekretarz Stanu), dotyczącym kontroli sądowej decyzji na podstawie której ten ostatni odmówił państwu Głoszczuk prawa pozostania w Zjednoczonym Królestwie. Układ stowarzyszeniowy 3. Układ stowarzyszeniowy został podpisany w Brukseli 16.12.1991 r. i wszedł w życie 1.02.1994 r., zgodnie z jego art. 121 akapit 2.
4. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Układu stowarzyszeniowego, jego celami są m.in.: ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, który umożliwia rozwój bliskich stosunków politycznych między stronami; popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między Stronami, w celu sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce; stworzenie właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą. W tym celu Polska będzie spełniać niezbędne warunki. Zgodnie z motywem 15 preambuły do Układu stowarzyszeniowego, końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnocie.
5. Postanowienia Układu stowarzyszeniowego mające znaczenie w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed sądem krajowym znajdują się w Tytule IV "Przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw, 9 świadczenie usług".
6. Artykuł 37 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego, który znajduje się w Tytule IV, rozdziale I, zatytułowanym "Przepływ pracowników", stanowi:
"1. Uwzględniając sytuację i uwarunkowania istniejące w każdym z Państw Członkowskich:
* traktowanie pracowników, mających polskie obywatelstwo, legalnie zatrudnionych na terytorium Państwa Członkowskiego, będzie wolne od dyskryminacji, wynikającej z obywatelstwa, odnośnie do warunków pracy, wynagrodzenia lub zwalniania w porównaniu z obywatelami tego państwa;
* legalnie przebywający małżonkowie i dzieci pracowników legalnie zatrudnionych na terytorium Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem pracowników sezonowych oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umów dwustronnych określonych w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz