Spowiednik - prawodawstwo wspólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spowiednik - prawodawstwo wspólne  - strona 1 Spowiednik - prawodawstwo wspólne  - strona 2 Spowiednik - prawodawstwo wspólne  - strona 3

Fragment notatki:

2.3. Prace legislacyjne i prawodawstwo Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Wyłączenie z obrad i dokumentów Soboru Watykańskiego II problematyki czysto normatywnej skłoniło do utworzenia przez Pawła VI Komisji do Spraw Reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego i przeniesienie na jej forum dyskusji i prac nad kształtem nowego Kodeksu w duchu reformy soborowej. W tym paragrafie omówimy poszczególne etapy prac Komisji oraz schematy nowego prawa.
2.3.1. Przebieg prac nad rewizją Kodeksu.
Zapowiedź zwołania Soboru Powszechnego wygłoszona przez Jana XXIII 25 stycznia 1959 roku była łączyła się z zapowiedzią reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Już po rozpoczęciu Soboru dnia 28 marca 1963 roku tenże papież powołał specjalną Komisję do Reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego, powierzając jej dzieło reformy obowiązującego dotąd prawa i jego dostosowania do wymogów współczesnych czasów. Jednak na posiedzeniu Komisji w dniu 23 listopada 1963 roku jej członkowie postanowili, że prawdziwe i właściwe prace należy odłożyć aż do zakończenia Soboru. Reforma miała być dokonana według wskazań i zasad ustanowionych przez Sobór.
Zarówno teksty przesłane do Stolicy Apostolskiej przed Soborem, jak i sa­mi Ojcowie Soborowi wielokrotnie postulowali gruntowną reformę Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pod koniec Soboru 17 kwietnia 1964 r. papież Paweł VI uzupełnił skład Komisji o 70 konsultorów z całego świata, Komisja Kardy­na­łów zebrała się 6 maja 1965 roku, a pierwsza sesja plenarna Komisji w obec­ności papieża Pawła VI w dniu 20 listopada 1965 r. wyznaczyła zasadnicze kierunki reformy w duchu Soboru. Komisja Kardynałów zebrała się ponownie 25 listopada tegoż roku. Z polecenia papieża Pawła VI Komisja ta wypracowała w roku 1967 podstawowe zasady tak własnej przyszłej pracy, jak i kierunek przygotowywanych projektów przez ekspertów. Zasady te przytacza Przedmowa do nowego Kodeksu. Na tej sesji Komisji Kardynałów ustanowiono również zespoły robocze do opracowania poszczególnych zagadnień. Po ustaleniach wstępnych podjęto zasadnicze prace w zespołach, które przygotowywały schematy poszczególnych działów nowego kodeksu, sfinalizowane 22 kwietnia 1982 roku wręczeniem Schematu nowego Kodeksu papieżowi Janowi Pawłowi II, który dokonał jego promulgacji 25 stycznia 1983 roku. Równolegle trwały prace nad Lex Ecclesiae Fundamentalis. W roku 1970 opublikowano pierwszy jego schemat, który zajmuje się w dwóch zdaniach sakramentem pojednania. W rozdziale II - Zadanie Kościoła - w art. II - Posługa uświęcania w Kościele - stwierdza się, że w sakramencie pokuty wierni, wyznając swoje grzechy i żałując za nie, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę

(…)

… przestępstwo oraz każdy biskup w akcie sakramentalnej spowiedzi. Dotyczy to ekskomuniki przewidzianej za przestępstwa:
1) apostazji, herezji, schizmy,
2) aborcji, gdy skutek nastąpił.
W tym ostatnim wypadku wielu biskupów diecezjalnych przyznało uprawnienia do udzielania absolucji wyznaczonym kapłanom.
Już po promulgacji Kodeksu w 1983 roku dekretem Kongregacji Doktryny Wiary ustanowiona została również kara…
… poza niebezpieczeństwem śmierci, nawet w obecności innego kapłana. Ta ostatnia sytuacja wykluczała dotąd (tj. według KPK\1917) godziwość takiego rozgrzeszenia. Schemat nie zawierał również norm dotyczących zastrzegania sobie grzechów przez biskupów diecezjalnych.
Co do pozostałych kanonów schematu, kanon 155 stanowi, że mistrz nowicjatu oraz przełożony seminarium lub innego instytutu naukowego nie powinien spowiadać…
… społecznego aspektu sakramentu, jakim jest zranienie Kościoła przez grzech. Nie zmieniono kan. 131, natomiast z kan. 132, dotyczącym absolucji generalnej, usunięto normę, na mocy której sam spowiednik mógłby zdecydować o zaistnieniu okoliczności odnośnie do zastosowania tej formy sakramentu pokuty (§ 3, 2 ), pozostawiając to uprawnienie biskupowi diecezjalnemu. Dokonano także poprawek redakcyjnych w kanonach…
… tajemnicy spowiedzi - suspensa;
4) fałszywe oskarżenie spowiednika przed przełożonym kościelnym o przestępstwo solicytacji - interdykt dla świeckich oraz dodatkowo suspensa dla duchownych;
5) usiłowanie przez duchownego zawarcia małżeństwa - suspensa;
6) aborcja - interdykt dla świeckich oraz dodatkowo suspensa dla duchownych.
W dalszej dyskusji nad Schematem z 1973 roku dodano karę ekskomuniki latae…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz