Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych - strona 1  Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych - strona 2  Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych W literaturze PM podkreśla się, że regulowanie konfliktów jest jedną z najważniejszych funkcji prawa, a w szczególności PM, którego głównymi podmiotami są podmioty suwerenne. W PM operuje się różnymi semantycznie pojęciami sytuacja, konflikt, spór, okoliczności mają one jednak odmienną treść normatywną i ich kwalifikacja w PM musi być odmienna.
Napięcie - stan stosunków między dwoma państwami, w którym na pierwszy plan wysuwają się wzajemne animozje, a ich przedmiot nie jest jasno określony lub pozostaje na drugim planie. Może prowadzić do kryzysu lub sporu między dwoma państwami.
Sytuacja - określony stan SM, w którym ma miejsce napięcie między państwami i może dojść do sporu. W art. 11 Paktu LN „ wszelka okoliczność, która może wpłynąć na SM, grożąc zmąceniem pokoju lub dobrego porozumienia między państwami, od którego utrzymanie pokoju zależy”. W KNZ - RB może badać każdą sytuację, która może wywołać spór. Zaś ZO może zwrócić uwagę RB na każdy taki przypadek.
Spór ( dispute ) - „sytuacja w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie różne”, kategoria obiektywna, niezależna od woli i uznania stron (MTS ws traktatów pokojowych z Bułgarią, Rumunią i Węgrami 1950). Różnica stanowisk co do sytuacji prawnej lub faktycznej, sprzeczności stanowisk prawnych lub interesów pomiędzy dwoma stronami (STSM ws koncesji palestyńskich Mavrommatisa i ws świątyni Preal Vihear). Konflikt interesów między państwami znajdujący oparcie w stanie prawnym albo nie (L. Erlich).
Konflikt - ostrzejsza forma sporu, w której istnieje prawdopodobieństwo użycia sił zbrojnych lub zostały już one użyte (konflikt zbrojny). Praktyczne znaczenie definicji polega na tym, że zgodnie z art. 27 ust.3 KNZ członek RB ma obowiązek wstrzymania się od głosowania ws dotyczących pokojowego rozstrzygania sporu, którego jest stroną. Zazwyczaj więc państwa starają się przedstawić sprawę jako „sytuację” a nie „spór”.
Sytuacja jest pojęciem szerszym niż spór. Rozumie się przez nią bliżej nie sprecyzowany splot stosunków między podmiotami PM, których główną cechą jest niezadowolenie mogące w przyszłości wywołać spór lub inne poważne skutki. Spór zawiera węższy zbiór desygnatów, gdyż podmioty w momencie zaistnienia sporu mają konkretne, z reguły przeciwstawne stanowiska, przekazane sobie drogą oficjalną.
W zasadzie najbardziej istotną kwestią jest wyodrębnienie sporów spośród innych pojęć, gdyż PM wprowadza nakaz pokojowego regulowania sporów międzynarodowych bez względu na to jakiej problematyki dotyczą.
Spory możemy podzielić na kwalifikowane (zagrażające pokojowi) i zwykłe (niezagrażające pokojowi) a także na prawne, polityczne i mieszane (kompleksowe, łączące elementy prawne i polityczne).


(…)

… do non liquet - sytuacji w której brak podstawy prawnej dla rozstrzygnięcia - w celu uniknięcia takiej sytuacji w art. 38 statutu odwołanie do ogólnych zasad prawa międzynarodowego uznanych przez narody cywilizowane i możliwość orzekania ex aequo et bono za zgodą stron
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza:
utworzony na podstawie Aneksu VI do Konwencji o Prawie Morza z 1982
siedziba w Hamburgu, 21 sędziów…
…)
Polega na przedłożeniu stronom propozycji rozstrzygnięcia sformułowanej przez stałą lub powołaną ad hoc komisję koncyliacyjną. Jest to sposób pośredni między mediacją a arbitrażem. Propozycja jest niewiążąca i nie musi się opierać na normach prawnych. Komisja jest bezstronna i sprawdza się w niezbyt intensywnych sporach o podłożu prawnym, w którym strony skłonne są ze sobą rozmawiać.
Środki sądowe…
… co do tego, w jaki sposób wykorzystać raport
komicja śledcza może być powołana także na potrzeby i w związku z inną metodą rozstrzygania sporu
Koncyliacja:
postępowanie ugodowe
koncyliacja polega na zbadaniu sprawy przez komisję powołaną do tego ad hoc przez strony sporu albo stałą komisję
komisja przedstawia konkluzje co do faktów lub prawa, ewentualnie niewiążące zalecenia dla stron, propozycje rozstrzygnięcia
zazwyczaj każda ze stron powołuje swoich członków komisji oraz wspólnie określają zasady powoływania członków neutralnych, którzy powinni stanowić w komisji większość
koncyliacja jest bardziej sformalizowana niż mediacja, zwykle przedstawia się jedną wersję raportu
na wszczęcie koncyliacji konieczna jest zgoda obu stron sporu; charakter zaleceń i propozycji - niewiążący
Arbitraż:
Konwencja haska: arbitraż międzynarodowy
… do non liquet - sytuacji w której brak podstawy prawnej dla rozstrzygnięcia - w celu uniknięcia takiej sytuacji w art. 38 statutu odwołanie do ogólnych zasad prawa międzynarodowego uznanych przez narody cywilizowane i możliwość orzekania ex aequo et bono za zgodą stron
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza:
utworzony na podstawie Aneksu VI do Konwencji o Prawie Morza z 1982
siedziba w Hamburgu, 21 sędziów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz