Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokojowe załatwianie sporów  międzynarodowych-opracowanie - strona 1 Pokojowe załatwianie sporów  międzynarodowych-opracowanie - strona 2 Pokojowe załatwianie sporów  międzynarodowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych Spór Spór - dispute - sytuacja, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne; jest to brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami. Konflikt - zazwyczaj nazywa się tak spory, które przybrały ostrzejszą formę i w których grozi użycie sił zbrojnych, lub takie siły zostały iż użyte.
Rodzaje sporów międzynarodowych spory zagrażające utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
w odniesieniu do tych sporów RB została upoważniona do ingerencji i wydawania decyzji wiążących dla stron spory niezagrażające utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
znajdują się poza zasięgiem kompetencji RB
spory międzynarodowe prawne jeśli strony opierają swoje pretensje na argumentach natury prawnej spory międzynarodowe polityczne gdy brak reguł prawnych, które mogły by być zastosowane do rozstrzygnięcia sporu
dotyczą honoru i żywotnych interesów państwa
nie można ich rozstrzygać na podstawie przepisów prawnych (ale np. na gospodarczych, politycznych spory kompleksowe - łączą elementy sporów politycznych i prawnych
spory zwykłe spory kwalifikowane - tylko tymi zajmuje się RB
Spory nadające się do rozstrzygnięcia rozjemczego lub sądowego spory dotyczące interpelacji traktatu
dotyczące jakiegokolwiek zagadnienia międzynarodowego
zaistnienia faktu, który, gdyby został zatwierdzony, stanowiłby naruszenie zobowiązania międzynarodowego
dotyczące charakteru lub rozmiarów odszkodowania należnego z tytułu naruszenia zobowiązania międzynarodowego
Podział środków pokojowego załatwiania sporów środki dyplomatyczne państwa uczestniczące w sporze współdziałają w załatwianiu sporu, zachowują dla siebie, aż do ostatniej fazy, możność podjęcia ostatecznej decyzji
nie ma takiej sytuacji, żeby musiały dostosowywać się do prawnie wiążącej decyzji wydanej przez organ rozpatrujący sprawę
mogą to być:
rokowania bezpośrednie - bez udziału czynnika z zewnątrz
mediacje
korzystanie z komisji śledczej lub koncyliacyjnej środki sądowe Rokowania bezpośrednie (negocjacje) Negocjacje - proces, w trakcie którego państwa starają się usunąć różnice zdań w drodze wymiany poglądów, w celu osiągnięcia porozumienia.
obie strony powinny wynieść jakąś korzyść z rokowań
prowadzenie rokowań w „duchu wspólnych interesów”


(…)

… Ligi przygotował projekt Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. STSM rozpoczął działalność w 1922 r. Po II wojnie światowej na jego miejsce powołano Międzynarodowy Trybunał Stanu, którego statut jest załącznikiem do KNZ.
Arbitraż międzynarodowy
Arbitraż międzynarodowy - rozjemstwo - polega na załatwianiu sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego…
… jest kolegialny - wyrok zawiera motywy. Jeśli pochodzi od szefa państwa - nie zawiera motywacji.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to główny organ sądowy ONZ. Podstawą jego działania jest Karta Narodów Zjednoczonych i Statut MTS. Siedzibą MTS jest Haga
Skład: 15 sędziów wybieranych przez ZO i RB na 9 lat z możliwością reelekcji. Sędziowie spośród siebie wybierają…
… słuszności (ex aequo et bono) o ile strony isę na to zgodzą.
Funkcje MTS - podsumowanie
sąd o dobrowolnej kompetencji, rozstrzygający spór między państwami, przedłożony mu na podstawie kompromisu zawartego przez strony (zapisu na sąd)
w odniesieniu do danego sporu lub na podstawie klauzuli sądowej
sąd o kompetencji obowiązkowej - opartej na deklaracji złożonej zgodnie z art. 36 ust. 2 Statutu MTS, działający na podstawie skargi wniesionej przez jedną ze stron
doradca prawny ONZ i organizacji wyspecjalizowanych ONZ
wydaje opinie doradcze na żądanie ZO, RB lub innych organów i organizacji upoważnionych przez ZO
sąd polubowny orzekający ex aequo et bono, jeśli strony się na to zgodziły
Postępowanie przez MTS - rozprawa
Postępowanie składa się z dwóch części:
pisemnej
strony przedkładają Trybunałowi…
… spraw mają: wyłącznie państwa oraz komisja; nie przysluguje ono osobom fizycznym
państwa członkowskie OPA mają prawo do korzystania z opinii Trybunału w sprawach dotyczących konwencji i innych traktatów dot. ochrony praw człowieka w państwach amerykańskich
Załatwianie sporów w systemie Ligi Narodów
Pakt Ligi Narodów nałożył na państwa członkowskie obowiązek
kierowania sporów powstałych…
…. Wśród środków odwetowych rozróżnia się:
Retorsję
Represalia
Retorsja - polega na zastosowaniu wobec państwa, które naruszyło interesy drugiego państwa, podejmując środki zgodne z prawem międzynarodowym (środki podobnej natury).
np. nieuzasadnione ograniczenie wiz dla obywateli drugiego państwa
odebranie konulowi exequatur
nałożenie specjalnie wysokich ceł na towary przywożone z drugiego państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz