Załatwianie sporów międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Załatwianie sporów międzynarodowych  - strona 1 Załatwianie sporów międzynarodowych  - strona 2 Załatwianie sporów międzynarodowych  - strona 3

Fragment notatki:

ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH SPÓR MIĘDZYNARODOWY  KNZ wielokrotnie wymienia „spory” i „sytuacje”, dlatego należy odróżnić od siebie te
pojęcia
Spór międzynarodowy - nieporozumienie w przedmiocie prawa lub faktu, sprzeczność stanowisk prawnych lub
interesów między dwiema osobami
-sytuacja, w której państwa występują ze skonkretyzowanymi, sprzecznymi stanowiskami i roszczeniami
Sytuacja prawnomiędzynarodowa - określony co do czasu i miejsca układ stosunków m-dowych
-jest to pojęcie szersze niż spór m-dowy
RODZAJE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH (na podstawie KNZ)
I.
a) spory prawne - każdy spór prawny jest sporem politycznym
-nadają się do rozstrzygnięcia na drodze sądowej lub arbitrażowej
-takie spory RB odsyła do MTS
b) spory polityczne - nie mogą być rozstrzygane wyłącznie na podstawie istniejącego prawa, bez wzięcia pod
uwagę innych elementów pozaprawnych
-RB może je rozpatrywać samodzielnie
II.
a) spory kwalifikowane - sytuacje lub spory zagrażające pokojowi
b) spory zwykłe - pozostałe spory Obowiązek załatwiania sporów wyłącznie metodami pokojowymi  KNZ uznaje ten obowiązek za podstawową
zasadę postępowania członków ONZ (art. 2 ust.3)
-nakaz ten nie oznacza, że państwa mają obowiązek załatwiania wszystkich sporów
-obowiązek taki dotyczy sporów kwalifikowanych
-spory zwykłe można pozostawić niezałatwione, jednak załatwiając je również stosuje się wyłącznie metody
pokojowe Swoboda wyboru sposobu załatwienia sporu i jej ograniczenia  strony w sporze nie są zobowiązane do
zastosowania jakiegoś określonego sposobu (np. arbitrażu)
-wybór sposobu zależy od woli stron w sporze (musi być przez nie uzgodniony)
-swoboda ta może być ograniczona w umowach m-dowych
-państwa godzą się z góry, że w określonych okolicznościach skorzystają z konkretnego sposobu załatwiania
sporów Sposoby załatwiania sporów  KNZ wykształciła wiele sposobów załatwiania sporów m-dowych
-sposoby te można podzielić na 2 zasadnicze kategorie:
I. nieprowadzące do wiążącego dla stron rozstrzygnięcia  do tej kategorii należą:
1) rokowania
2) dobre usługi
3) pośrednictwo (mediacja)
4) badania
5) koncyliacja
-rokowania, dobre usługi i pośrednictwo są postępowaniami dyplomatycznymi, prowadzonymi bez udziału
organu międzynarodowego
-badania i koncyliacja są postępowaniami z udziałem organów międzynarodowych, jednak organy te nie są
uprawnione do wydania wiążących dla stron orzeczeń


(…)

… sposób rozstrzygnięcia sporu
II. kończące się wiążącym rozstrzygnięciem (zasądzeniem)  do tej kategorii należą:
1) arbitraż
2) postępowanie sądowe
36
-spory kończą się wiążącym dla stron wyrokiem
Źródła prawa dotyczącego załatwiania sporów międzynarodowych  najważniejsze znaczenie mają:
Konwencja Haska o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych (1907r.)
Karta Narodów Zjednoczonych (rozdziały VI, XIV)
 Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 dwustronne traktaty arbitrażowo-koncyliacyjne
§1. ROKOWANIA (NEGOCJACJE)
-rokowania są najprostszą metodą załatwiania sporu, jeżeli powstała różnica stanowisk między państwami
-są skuteczne, jeżeli państwa będące w sporze potrafią w wyniku rozmów uzgodnić swoje stanowiska i ustalić na
przyszłość jednolite postępowanie
-inne sposoby załatwiania sporów mają często charakter pomocniczy w stosunku do rokowań
-ich zastosowanie jest wynikiem uprzednich rokowań
-rokowania mogą być prowadzona na różnych szczeblach:
-przez głowy państw
-przez szefów rządów
-przez ministrów spraw zagranicznych
-przez inne upoważnione do tego osoby
-rokowania mogą być prowadzone ustnie lub pisemnie (w formie not)
§2. DOBRE USŁUGI I POŚREDNICTWO
-kwestię tą reguluje Konwencja Haska…
… jej członków
-postępowanie kończy się sporządzeniem sprawozdania ograniczonego do stwierdzenia faktów
-sprawozdanie nie jest wiążące dla stron
 incydent na Dogger Bank, Morze Północne (1907r.) - flota rosyjska ostrzelała brytyjskie statki rybackie,
biorąc je za japońskie torpedowce
-komisja śledcza miała wyjaśnić okoliczności faktyczne incydentu i stwierdzić, kto ponosi odpowiedzialność
-komisja stwierdziła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz