Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi - strona 1 Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi - strona 2

Fragment notatki:

Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi Metoda brutto tzn., że wszystkie wydatki jednostek budżetowych są pokrywane z budżetu, a wszystkie uzyskane przez nie wpływy - zasilają budżet
Metoda netto - powiązanie za pomocą wyniku finansów. Powiązanie z budżetem przedsiębiorstw te które mają zyski z działalności gospodarczej płacą podatki dochodowe, a te które mają straty mogą się rozliczyć z budżetem w ciągu 5 lat. Zryczałtowany podatek od dochodu obejmuje tych którzy nie posiadają dochodów
Na pograniczu tych dwóch metod są Zakłady budżetowe jest jednostką organizacyjną budżetu państwa (sektora finansów publicznych) lub instytucją , będącą formą gospodarki pozabudżetowej. Świadczy usługi materialne i niematerialne, (np. żłobki, przedszkola, domy kultury, muzea) i osiąga z tego tytułu dochody, które przeznacza na pokrycie własnych wydatków. Powiązanie jego z budżetem jest takie, że w przypadku, gdy dochody są wyższe od wydatków - to nadwyżka przekazywana jest przez zakład budżetowy - do budżetu. Natomiast, gdy dochody zakładów budżetowych są mniejsze od jego wydatków - to otrzymuje on z budżetu dotację na pokrycie niedoboru - dotację przedmiotową.
Gospodarstwem pomocniczym — w myśl art. 20 ustawy — jest wyodręb­niona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Kierownik jed­nostki budżetowej jest uprawniony do tworzenia i likwidacji gospodarstwa pomocniczego po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego ministra, kierow­nika urzędu centralnego lub wojewody — w przypadku gospodarstw pomoc­niczych państwowych jednostek budżetowych, a zarządu jednostki samo­rządu terytorialnego w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Gospodarstwo po­mocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych oraz ewentualnie z otrzymanej dotacji przedmiotowej. Podobnie jak w przypadku zakładu budżetowego obowiązują zasady dotyczące zmian planu finansowego w ciągu roku. Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej odbywa się według kosztów własnych. Gospodarstwo pomocnicze jest zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągnięte­go zysku.
Fundusze para budżetowe - inaczej fundusze celowe. FC - fundusz powołany ustawowo, przed dniem wejścia w życie ustawy o finansach publicznych (01.01.99), którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. FC - może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. W praktyce, mogą występować w obrocie prawnym: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie FC. Środki nie wykorzystane w danym roku zostają przesunięte na rok następny, nie przepadają. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz