Finanse publiczne, testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 5789
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne, testy - strona 1 Finanse publiczne, testy - strona 2 Finanse publiczne, testy - strona 3

Fragment notatki:

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Obładowywanie ustawy budżetowej polega na:
wprowadzaniu do zakresu budżetu zadań spoza gospodarki budżetowej, np. dotyczących przemysłu, bankowości itp.
zwiększaniu szczegółowości podziałek budżetowych w chwili przygotowywania i uchwalania budżetu
zwiększaniu zakresu wydatków budżetowych
zwiększaniu wysokości wydatków budżetowych
Zasady budżetowe to:
postulaty społeczne pod adresem ustawodawstwa i praktyki, co do uchwalania i funkcjonowania budżetu
postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, co do gospodarki budżetowej
wytyczne polityczne i prawne dla projektowania i uchwalania budżetu
reguły rozliczeń między jednostkami gospodarki budżetowej, według zasad rachunkowości budżetowej
3. Rezerwą ogólną dysponuje:
minister finansów
Rada Ministrów
minister finansów w porozumieniu z Radą Ministrów
Rada Ministrów w porozumieniu z ministrem finansów
Wyjątkiem, iż zamieszczenie wydatków w budżecie nie jest podstawą roszczeń, są:
dotacje
inwestycje
wydatki na ochronę zdrowia
subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego
Sejm otrzymuje informacje dotyczące wykonania budżetu za okres:
całego roku
pierwszego i drugiego półrocza oddzielnie
za pierwsze półrocze i za cały rok
za drugie półrocze
Materialna i formalna jedność budżetu:
wzajemnie się warunkują
wzajemnie się wykluczają
mogą występować niezależnie lub jednocześnie
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa Blokowania kredytu budżetowego na czas oznaczony dokonuje się, jeżeli:
stwierdzono niegospodarność w dysponowaniu środkami pieniężnymi
występuje zagrożenie realizacji ustawy budżetowej
naruszono zasady gospodarki finansowej
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Układy wykonawcze są opracowywane przez:
Radę Ministrów
ministra finansów
dysponentów części budżetowych
dysponentów niższych szczebli
Skarb Państwa:
nie ma osobowości prawnej
otrzymuje osobowość prawną po wpisie do rejestru
jego osobowość prawna powstaje ex lege
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Jednostki sektora finansów publicznych:
mogą być tworzone tylko w formach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych
mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami
mogą być tworzone tylko w formie jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych
mogą być tworzone w dowolnych formach


(…)

… jednej puli środków
W przypadku, gdy ustawa budżetowa lub prowizorium budżetowe nie zostaną ogłoszone przed dniem 1 stycznia, to:
Prezydent ma prawo rozwiązać Sejm
Rząd podaje się do dymisji
podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy
gospodarkę finansową prowadzi się na podstawie poprzedniej ustawy budżetowej
Skarbowe papiery wartościowe:
mogą być emitowane…
… budżetowa z lat ubiegłych
Długoterminowy papier wartościowy, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym to:
bon skarbowy
obligacja skarbowa
bon pieniężny
obligacja komunalna
Prezydent RP może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu jeżeli:
w ciągu 3…
… samorządu terytorialnego
na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych w budżecie subwencjach
tylko takie, których maksymalna wartość nominalna została ustalona w dniu zawierania transakcji
tylko takie, których koszt obsługi ponoszony jest co najmniej raz do roku
Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje:
minister skarbu państwa
minister finansów…
… wartości nominalnej
jest sprzedawana tylko na rynku wtórnym
Budżet państwa:
jest rocznym planem dochodów
jest rocznym planem dochodów i wydatków
jest uchwalany w formie ustawy budżetowej
może być uchwalony na okres dłuższy niż rok
Deficyt budżetu państwa może być pokryty przychodami pochodzącymi z:
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych…
… budżetu
rezerwa ogólna
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych
przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub w planie jednostki budżetowej naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu
zaniechanie ustalenia należności
Karami za naruszenie dyscypliny finansów…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz