socjologia-giddens

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia-giddens - strona 1

Fragment notatki:

Durkheim, Marx, Weber
Rozwój myśli socjologicznej Każdego, kto zaczyna studiować socjologię, intryguje wielość poznawanych stanowisk. Socjologia nigdy nie była dziedziną, w której istniałby jednolity zrąb zgodnie przez wszyst- kich uznawanych idei. Socjologowie często spierają się co do tego, jak należy badać ludzkie zachowania i interpretować wyniki badawcze. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź tkwi w samej istocie socjologii. Socjologia dotyczy naszego własnego życia i zachowań, a badanie siebie samych jest najbardziej karkołomnym i trudnym przedsięwzięciem. Pierwsi teoretycy Jako ludzie zawsze byliśmy ciekawi źródeł naszych zachowań, ale przez tysiąclecia ludzkie rozumienie siebie było zdeterminowane przez pojęcia przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozumienie to przybierało często postać wykładni religijnych lub zawierało się w popularnych mitach, przesądach czy tradycyjnych poglądach. Obiektywne i systematyczne badania zachowań ludzi i społeczeństw są stosunkowo nowym przedsięwzięciem, którego początki sięgają końca XVIII wieku. Przełom stanowiło zastosowanie do poznawania świata nauki. Narodziny metody naukowej wywołały radykalną zmianę w sposobie patrzenia na świat i jego pojmowaniu. W kolejnych dziedzinach tradycyjne, oparte na wierzeniach religijnych wyjaśnienia ustępowały miejsca racjonalnemu, krytycznemu oglądowi rzeczy. Podobnie jak fizyka, chemia, biologia i inne dyscypliny, socjologia wywodzi się z tego nurtu poważnych zmian intelektualnych. Natomiast bezpośrednimi okolicznościami jej narodzin była seria potężnych zmian, będących następstwem dwóch wielkich rewolucji, jakie miały miejsce w XVIII i XIX wieku. Rewolucja francuska z 1789 roku była zwycięstwem laickich idei i wartości, takich jak wolność i równość, n

Rozwój myśli socjologicznej
Każdego, kto zaczyna studiować socjologię, intryguje wielość poznawanych stanowisk. Socjologia nigdy nie była dziedziną, w której istniałby jednolity zrąb zgodnie przez wszyst-
kich uznawanych idei. Socjologowie często spierają się co do tego, jak należy badać ludz­kie zachowania i interpretować wyniki badawcze. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź tkwi w samej istocie socjologii. Socjologia dotyczy naszego własnego życia i zachowań, a badanie siebie samych jest najbardziej karkołomnym i trudnym przedsięwzięciem.
Pierwsi teoretycy
Jako ludzie zawsze byliśmy ciekawi źródeł naszych zachowań, ale przez tysiąclecia ludzkie rozumienie siebie było zdeterminowane przez pojęcia przekazywane z pokolenia na poko­lenie. Rozumienie to przybierało często postać wykładni religijnych lub zawierało się w po­pularnych mitach, przesądach czy tradycyjnych poglądach. Obiektywne i systematyczne badania zachowań ludzi i społeczeństw są stosunkowo nowym przedsięwzięciem, którego początki sięgają końca XVIII wieku. Przełom stanowiło zastosowanie do poznawania świa­ta nauki. Narodziny metody naukowej wywołały radykalną zmianę w sposobie patrzenia na świat i jego pojmowaniu. W kolejnych dziedzinach tradycyjne, oparte na wierzeniach reli­gijnych wyjaśnienia ustępowały miejsca racjonalnemu, krytycznemu oglądowi rzeczy.
Podobnie jak fizyka, chemia, biologia i inne dyscypliny, socjologia wywodzi się z tego nurtu poważnych zmian intelektualnych. Natomiast bezpośrednimi okolicznościami jej narodzin była seria potężnych zmian, będących następstwem dwóch wielkich rewolucji, jakie miały miejsce w XVIII i XIX wieku. Rewolucja francuska z 1789 roku była zwycięs­twem laickich idei i wartości, ta

(…)

… wielu krytyków analiza funkcjonalna przypisuje społeczeństwu właściwości, jakich ono wcale nie posiada. Funkcjonaliści pisali często tak, jakby spo­łeczeństwa miały „potrzeby" i „cele", chociaż w istocie pojęcia te mają sens tylko w odniesieniu do jednostek ludzkich.
Teorie konfliktu
Podobnie jak funkcjonaliści, socjologowie posługujący się teoriami konfliktu podkreś­lają znaczenie struktur społecznych…
… sta­nowią japońscy piloci kamikadze czy islamscy zamachowcy-samobójcy. Durkheim uważał je za typowe dla społeczeństw tradycyjnych, w których przeważa solidarność mechaniczna.
Ostatnim typem samobójstwa jest samobójstwo fatalistyczne. Aczkolwiek, jak uważał Durkheim, współcześnie praktycznie nie występuje, daje się wyróżnić jako efekt nadmiernej regulacji społecznej, gdy jednostkę przytłacza poczucie…
… tak osobisty akt, jak samobójstwo, wymaga interpretacji socjologicznej.
społecznej, w której dowodził, że wraz z nastaniem epoki przemysłowej narodził się nowy rodzaj solidarności. Aby uzasadnić to stanowisko, przeciwstawił sobie dwa rodza­je solidarności, mechaniczną i organiczną, i odniósł je do podziału pracy i rosnącej specjalizacji zawodowej.
Według Durkheima w społeczeństwach tradycyjnych…
… przede wszystkim z warunków ekonomicznych. Konflikty klasowe motywują rozwój historyczny - są „motorem historii". Mówiąc słowami Marksa, ..cała dotychczasowa his­toria ludzkości jest historią walk klasowych". Chociaż Marks skupiał się przede wszyst­kim na kapitalizmie i społeczeństwie nowoczesnym, badał też historyczny rozwój społe-
czeństw. Jego zdaniem przechodzenie systemów społecznych - czy to stopniowo, czy poprzez…
… socjologiem; jego zainteresowania obejmują cały szereg różnych dziedzin. Weber urodził się i przez większość życia pracował naukowo w Niemczech. Był człowiekiem nadzwyczaj wszech­stronnym. Oprócz socjologii zajmował się ekonomią, prawem, filozofią i historią porów­nawczą. Wiele prac poświęcił też problematyce nowoczesnego kapitalizmu i różnicom między społeczeństwem nowoczesnym a wcześniejszymi formami…
… tego procesu jest symbol. Symbol to coś, co zastępuje coś innego. Na przykład słowa, których używamy na określenie danych rze­czy, to w istocie symbole, które reprezentują to, co mamy na myśli. Słowo „łyżka" jest symbolem, którego używamy do określenia narzędzia, którym jemy zupę. Symbolami są również gesty i inne formy komunikacji niewerbalnej. Machanie do kogoś lub nie­grzeczny gest też mają wartość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz