Socjalizacjapracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacjapracowanie  - strona 1

Fragment notatki:


Socjalizacja - wg pedagogiki jest to dostosowanie, adaptacja.  Socjologia- przygotowywanie do zmiany, do tego co jest i co  może nastąpid. Trzy etapy socjalizacji: (podz. wg Bergera i  Lukmana) 1)Socjalizacja pierwotna- w domu rodzinnnym  człowiek uczy się norm, tzw. kręgosłupa moralnego, 2)  Socjalizacja wtórna- wpływ innych instytucji tuż przed szkołą a  potem szkoła, 3) Socj. krytyczna- posiadanie kompetencji  społecznych. Etapy rozwoju moralnego wg Labrance i  Kolhberga: 1) poziom rozwoju moralnego prekonwencjonalny-  anomia, 2) poziom rozw. moral. konwencjonalnego-  heteronomia, 3) poziom rozw. mor. postkonwencjonalnego-  autonomia. Etapy rozwoju tożsamości człowieka: 1. Tożsamośd  naturalna, 2. Tożs. roli, 3. Tożs. „ja”. Kompetencje społeczne: -  kompetencja instrumentalna (zdobywana w szkole czyli  wiedza). Izonomia rozwojowa- przeniesienie  odpowiedzialności na inną osobę (rodzi postawy  roszczeniowe- „mnie się należy”); - kompetencja  komunikacyjna- umiejętności przekazu wiedzy którą  uzyskaliśmy, umiejętnośd mówienia we własnym języku jest  źle postrzegane przez n-la; - kompetencja emancypacyjna czyli  odwaga, to umiejętnośd radzenia sobie w syt. trudnych.  System społeczny- zespół elementów powiązanych ze sobą  strukturalnie ludzi. System społ. szkoły posiada podsystemy:-  uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja, społecznośd  lokalna. Celem jest ukształtowanie człowieka społecznie  użytecznego. Szkoła powinna uczestniczyd w kształtowaniu  osobowości które przejdą na etap socjalizacji krytycznej.  Szkoła nie wspomaga jednostki tylko system. Postawy: - post.  transformatywna- post. twórcza; post. akomodacyjna-  komformistyczna; post. bierna; post. agresywna. Program  ukryty może byd w organizacji przestrzeni, w architekturze, w  programie nauczania, w podręcznikach, w oczekiwaniach n-la,  w egzaminowaniu. Ambiwalencja- różny stosunek do tej samej  sytuacji ludzi i rzeczy np. szanujemy n-la bo się go boimy.  Organizacja przestrzeni wymusza określone zachowanie  człowieka. Program ukryty w zachowaniu n-li: Dominacja n-la:  Przemoc: bezpośrednia, pośrednia (symboliczna,  strukturalna); fizyczna i opresja psychiczna. Habitus-  pochodzenie, dziedzictwo kulturowe. Habitus pierwotny (od  rodziny) i wtórny (od instytucji). Habitus – są to mechanizmy  interpretacyjne, symbolika, pojęcia, tradycja, obyczaje.  Przemoc symboliczna polega na tym że habitus pierwotny  wpływa na to jakie szanse życiowe mamy w przyszłości. Status  rodziny wpływa na nasze szanse rodziny. Przemoc strukturalna  (autor pojęcia ks. J.Galtung)- w szkole polega na tym że szkoła 

(…)

…; - podporządkowanie: optymistyczne
(występuje na starcie) i instrumentalne (gdy mamy określony
cel); - rytualizm- pozytywne ustosunkowanie się do środków i
metod stosowanych w szkole, obojętnośd wobec celu dlaczego
to się robi; - oportunizm- obojętnośd wobec celów, środków,
zasad, reguł obowiąz. w szkole połączone z
podporządkowaniem; - wycofywanie się- połączone z
obojętnością, z odrzuceniem celów i środków…

poprzez swój upór (np. ubiór) demonstrują że są inni niż
dorośli, których nie akceptują, - naznaczanie też powoduje
powst. tożs. negatywnej. Fazy rozwojowe w cyklu życia
człowieka: I faza (stadium, wiek)- niemowlęctwo; (centralny
konflikt)- Ufnośd/nieufnośd; (gł. implikacje dla optymalnego
rozwoju)- Rozwój ogólnego poczucia bezpieczeostwa,
optymizmu i zaufania do innych ( na podst. spójnych
doświadczeo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz