Skrypt z administracji - Integracja europejska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z administracji - Integracja europejska - strona 1 Skrypt z administracji - Integracja europejska - strona 2 Skrypt z administracji - Integracja europejska - strona 3

Fragment notatki:

Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej
Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej?
Społeczny rodowód administracji wynika z kilku podstawowych przesłanek. Przede wszystkim ze wspólnotowego charakteru stosunków miedzy ludźmi (ukształtowanie się społeczeństwa jako najszerszego rodzaju zbiorowości społecznej, mającej charakter całościowy i cechującej się względną odrębnością), terytorialnej instytucjonalizacji stosunków społecznych (ukształtowanie się państw jako globalnych organizacji terytorialnych stanowiących odrębną i wewnętrznie strukturalizowaną całość ekonomiczną, polityczną i kulturową) oraz podziału potrzeb i zadań na obsługiwanie w trybie indywidualnym i wspólnotowym oraz pojawienie się potrzeb i zadań wynikających z relacji jednostka - grupa (ukształtowanie się domeny prywatnej i domeny publicznej).
Jakie są relacje między pojęciem administracji państwowej i administracji publicznej?
Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych przede wszystkim administracji państwowej i administracji samorządowej. Administracja publiczna jest desygnatem na określenie struktur, działań i kadr tych rodzajów administracji. Natomiast administracja państwowa dział zawsze w imieniu i na rachunek państwa. Ma charakter polityczny, działa na podstawie i w granicach wyznaczanych przez prawo. W teorii powinna działać w interesie publicznym i w ramach przyznanej prawem kompetencji. Ma charakter bezosobowy i władczy oparty na zasadzie kierownictwa i podporządkowania. Musi działać w sposób ciągły i stabilny.
W jaki sposób definiowane jest pojęcie administracji publicznej? Scharakteryzuj sposoby i podaj przykłady definicji?
Definicje funkcjonalne - funkcja państwa i samorządu terytorialnego polegająca na wykonywaniu zadań publicznych, określonych w konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego (np. J Boć).
Definicje negatywne - wszystkie te formy aktywności w domenie publicznej oraz związane z nimi rozwiązania instytucjonalne i kadrowe, które nie są powołane dla stanowienia prawa i określania kierunków programowych ani tez wymiaru sprawiedliwości (np. W. Jellinek, S. Karsznica, O. Mayer).
Definicje instytucjonalne - struktury organizacyjne w państwie oraz ludzie w nich zatrudnieni wypełniający zadania publiczne, reglamentacyjne i świadczące oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich (np. E Zieliński) Definicje celowościowe - zespól działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy, instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach (np. H. Izdebski, M. Kulesza).
Jaka jest pozycja administracji publicznej na tle zasady trójpodziału władzy w państwie współczesnym?

(…)

… osobowego. Premier może tworzyć, łączyć lub likwidować resorty oraz zmieniać zakres ich kompetencji, a także składać do Prezydenta RP wnioski o poszerzenie Rady Ministrów o tzw. ministrów bez teki, koordynatorów części prac Rady Ministrów, np. reformy systemu oświaty czy reformy zdrowia. Do Rady Ministrów mogą być powoływani również przewodniczący określonych w ustawach komitetów, np. Komitetu Integracji…
… przyjmują różne modele. Jest to uwarunkowane m.in. pozycją partii socjaldemokratycznych w danym państwie, liczebnością i zakresem wpływów związków zawodowych pracowników sektora publicznego, tradycjami dialogu społecznego - Europejska Karta Społeczna zakłada dowolność państwa w tej materii.
Przykłady:
Wlk. Brytania - uzależnianie podwyżek od wyników pracy, a nie od długości stażu, na politykę płacową…
… - nakłada się na siebie,
Zasada łączenia mandatu z funkcją w rządzie,
System dwupartyjny,
Model stanowisk,
Prawo sądownicze - common law - prawo precedensowe, nie pisane.
Jakie są kierunki zmian w systemach administracji publicznej państw Unii Europejskiej?
Wzmocnienie rozwiązań opartych na pomocniczości i subsydiarności (wycofywanie się administracji z obszarów, w których jej obecność nie jest niezbędna…
….
Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu (art. 154 ust. 1 zd. 2 Konstytucji), W razie niewyrażenia jej przez Sejm wotum zaufania w II procedurze rezerwowej (w trybie art. 154 ust. 2 lub art. 155 ust. 1 Konstytucji), W razie wyrażenia jej przez Sejm konstruktywnego wotum nieufności w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, W razie śmierci Prezesa Rady Ministrów (interpretacja wyprowadzona z art. 147 ust. 1…
…( zwierzchnikiem RM, Premier, minister - to Główne inspektoraty i agencje)
Publiczna rządowa administracja terenowa:
Wojewoda i urząd wojewódzki, Administracja zespolona działająca na zlecenie wojewody lub z inicjatywy własnej gdy tak stanowi ustawa - państwowa Straż Pożarna, Kuratoria Oświaty, Inspekcja Handlowa, Nadzoru Budowlanego, ochrony środowiska Wojewódzka administracja niezespolona - Izby skarbowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz