Finanse samorządu terytorialnego.Samorząd terytorialny w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego.Samorząd terytorialny w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Samorząd terytorialny w Polsce
Sfery decentralizacji:
Władzy publicznej - władze centralne i samorządowe Szczebel krajowy
Szczebel samorządowy
Organ stanowiący prawo
Sejm, senat
Gmina - rady gminy, miasto
Powiat- rada powiatu
Województwo-sejmik wojewódzki
Organ wykonawczy
Prezydent RP, Rada ministrów(premier), wojewoda
Gmina - wójt, burmistrz, rada miasta
Powiat - Zarząd powiatu
Województwo - zarząd województwa - radni i wybiera organ stanowiący prawo Administracji publicznej - administracja centralna i samorządowa
Gmina
Urząd gminy (miasta)
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Powiat
Starostwo powiatowe
Starosta - stoi na czele zarządu powiatu
Województwo
Urząd marszałkowski
Marszałek województwa Podmiotów publicznych - podsektor: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych
Podsektor samorządowy
Jednostki organizacyjne gminy, powiatu, województwa - brak osobowości prawnej Samorządowe jednostki budżetowe (gminne, powiatowe, wojewódzkie)
Samorządowe zakłady budżetowe gminne, powiatowe, wojewódzkie Samorządowe instytucje kultury Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej SPZOZ (szpitale) - spółki komunalne (nie są!) Zadań publicznych - zadania ogólnokrajowe, regionalne, lokalne (Ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1998, Ustawa o samorządzie powiatowym z 05.06. 1998, Ustawa o samorządzie wojewódzkim z 05.06.1998)
Kompetencji - kompetencje podmiotów na szczeblu centralnym i jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania publiczne
Majątku publicznego - majątek skarbu państwa, majątek gmin, powiatów, województw samorządowych
Finansów publicznych, w tym systemu budżetowego, systemu dochodów i wydatków publicznych System administracji terenowej
Na szczeblu gminy wykonywanie zadań o charakterze publicznym powierzono radzie gminy oraz wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta
Na szczeblu powiatu zadania publiczne wykonuje rada powiatu i zarząd powiatu oraz terenowe organy administracji rządowej o kompetencji szczególnej
W województwie występuje dualizm władzy , gdyż obok organów samorządu województwa, tj. sejmiku województwa i zarządu województwa administrację publiczną wykonują też organy administracji rządowej jako terenowe organy administracji (?)
Istota samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny w modelu trójszczeblowym jest obligatoryjnym związkiem mieszkańców gmin, powiatów i województw samorządowych utworzonym dla realizowania zadań o charakterze lokalnym przez gminy i powiaty oraz zadań o charakterze regionalnym przez województwa samorządowe, w celu zapewnienia rozwoju danego terenu i zaspokojenia potrzeb zbiorowych z zakresu użyteczności publicznej ludności owego terenu.

(…)

… samorządowy
Jednostki organizacyjne gminy, powiatu, województwa - brak osobowości prawnej Samorządowe jednostki budżetowe (gminne, powiatowe, wojewódzkie)
Samorządowe zakłady budżetowe gminne, powiatowe, wojewódzkie Samorządowe instytucje kultury Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej SPZOZ (szpitale) - spółki komunalne (nie są!) Zadań publicznych - zadania ogólnokrajowe, regionalne, lokalne (Ustawa…
… i powiaty oraz zadań o charakterze regionalnym przez województwa samorządowe, w celu zapewnienia rozwoju danego terenu i zaspokojenia potrzeb zbiorowych z zakresu użyteczności publicznej ludności owego terenu. Miasta na prawach powiatu - Istota samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny w modelu trójszczeblowym jest obligatoryjnym związkiem mieszkańców gmin, powiatów i województw samorządowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz