Skarga odszkodowawcza - omówienie - odpowiedzialność deliktowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga odszkodowawcza - omówienie - odpowiedzialność deliktowa - strona 1 Skarga odszkodowawcza - omówienie - odpowiedzialność deliktowa - strona 2

Fragment notatki:

Skarga odszkodowawcza.
W ramach jakich skarg możliwe jest kontrolowanie legalności aktów Unii? Skargi na bezczynność instytucji, skargi o stwierdzenie nieważności aktu instytucji Na czym polega samodzielny charakter skargi odszkodowawczej? Skarga ta ma do spełnienia w ramach systemu skarg cel specjalny, a jej stosowanie podlega warunkom wynikającym z jej specyficznej natury. Jej przedmiotem jest żądanie naprawienia szkody wynikającej z bezprawnego aktu lub działania, które można przypisać instytucji lub pracownikowi Unii. Ma walor res iudicata co skutkuje w ten sposób, że instytucje Unii muszą podjąć działanie zgodnie z art. 266 TFUE. Jakie są odstawowe przesłanki odpowiedzialności deliktowej Unii? Przesłanki: - bezprawność działania zarzucanego instytucjom [wystarczająco poważne naruszenie przepisu przyznającego prawa jednostkom, oczywiste i rażące wykroczenie przez zainteresowaną instytucję Unii poza przysługujący jej zakres swobodnej oceny], - rzeczywisty charakter szkody [takiej, która przekracza granice zwykłego ryzyka gospodarczego, nieodłącznie związanego z działalnością w danym sektorze] - istnienie związku przyczynowego między zarzucanym działaniem z powołaną szkodą [ związek ma miejsce jeżeli istnieje niewątpliwy i bezpośredni związek między uchybieniem popełnionym przez daną instytucję, a podnoszoną szkodą, ciężar dowodu spoczywa na skarżących]
Na czym polega różnica w odpowiedzialności deliktowej z tytułu aktów administracyjnych i aktów normo dawczych Unii? Odpowiedzialność za akty administracyjne obejmuje przede wszystkim odpowiedzialność za decyzje indywidualne, uchybienia tych aktów mogą polegać na naruszeniu ogólnego obowiązku należytej staranności lub na stosowaniu przepisów materialnych lub proceduralnych w sposób nieprawidłowy. Do przyjęcia odpowiedzialności Unii za szkodę wyrządzoną aktem administracyjnym wystarczy, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, sam bezprawny charakter działania lub zaniechania wykonania działania. W przypadku uchybień administracyjnych instytucja nie ma swobody działania lub dysponuje znacznie ograniczoną swobodą uznania. W takiej sytuacji jakiekolwiek naruszenie prawa Unii może być wystarczające dla odpowiedzialności odszkodowawczej Unii. Odpowiedzialność za akty prawodawcze obejmuje sytuacje, gdy instytucje w sposób oczywisty i rażący przekroczyły granice wykonywania swoich uprawnień, jak i powagę jego konsekwencji ujawniającą się np. w liczbie dotkniętych osób. Podstawą tej skargi odszkodowawczej powinno być wystarczająco istotne naruszenie przepisu prawa mające na celu ustanowienie uprawnień na korzyść jednostek. Kryterium decydującym jest oczywiste i rażące naruszenie przez instytucję Unii granic przysługującego jest swobodnego uznania. Różnicą jest stopień naruszenia prawa Unii, który jest podstawą skargi odszkodowawczej za obydwa akty. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz