Skarga odszkodowawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga odszkodowawcza - strona 1 Skarga odszkodowawcza - strona 2

Fragment notatki:

Skarga odszkodowawcza
uregulowania w T lakoniczne:
Art. 225 TWE:
Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszko­dowań określonych w art. 288 akapit drugi.
 SPI rozpoznaje skargi wniesione v W;
Art. 288 TWE:
Odpowiedzialność umowna Wspólnoty podlega prawu właściwemu dla danej umowy.
W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Wspólnota powinna naprawić, zgo­dnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzo­ne przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
Poprzedni akapit stosuje się na tych samych zasadach do szkód spowodowanych przez EBC lub jego pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
Odpowiedzialność osobistą, pracowników wobec Wspólnoty określają przepisy ich re­gulaminu pracowniczego lub mających zastosowanie warunków zatrudnienia..
 różnica z TEWEA: brak akapitu o EBC;
I. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
reżim odpowiedzialności za naruszenie umowy → wynika z prawa właściwego (PPM);
w T odwołanie do zasad ogólnych wspólnych dla państw czł. ale ETS przeprowadził samodzielny wywód przesłanek odpow. → sprawa 4/69, Alfons Lütticke GmbH v KE → ETS stwierdził, że powstanie odpow. W zależy od szeregu przesłanek: rzeczywista szkoda, związek przyczynowy, bezprawność zachowania się instytucji;
nie wskazano na winę, ale duża waga elementu bezprawności zachowania;
odpow. za zachowanie:
instytucji;
funkcjonariuszy → zachowanie przy wykonywaniu funkcji, które jak określił ETS ze względu na wew. i bezpośredni charakter, stanowi konieczne rozwinięcie zadań przypisanych instytucjom → sprawa 9/69, Sayag;
sprawa T-491/93, Richco Commodities Ltd. v KE → uznanie akty za nieważny nie jest warunkiem koniecznym powstania odpow. odszkodowawczej, gdyż jest to skarga samodzielna. Ale nie dot. to sytuacji, w których skarga o odszkodowanie skierowana jest w rzeczywistości do wycofania decyzji indywidualnej, która stała się ostateczna (nadużycie prawa);
szkoda → rzeczywiście poniesiona jak i utracone korzyści, a czasem też szkody przyszłe, gdy jest przewidywana z dostateczną pewnością, nawet gdy wysokość szkody nie może być dokładnie określona legitymacja czynna → tylko podmioty prywatne, więc sąd właściwy to SPI, a ETS odwołania;
termin → w Statucie ETS - 5 lat od zdarzenia powodującego szkodę;
przerwanie biegu przez wniesienie skargi do Trybunału lub wniosku do właściwej instytucji w terminach przewidzianych w art. 230/146 czy art. 232 ust. 2/art. 148 ust. 2 TWE/TEWEA;
II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem prawotwórczym

(…)

…-202/94, F. Quiller i J. Heusmann v KE i R → gdy w zakresie szerokich uprawnień uznaniowych (jak np. polityka rolna) naruszenie musi być wystarczająco poważne, tzn. w sposób poważny i wyraźny ignoruje granice uprawnień dyskrecjonalnych bez wykazania istnienia interesu publ. wyższego rzędu. Tj. gdy organy prawotwórcze W nie biorą pod uwagę wyraźnie rozpoznawalnej kategorii uczestników stosunków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz