Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji-opracowanie - strona 1 Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji-opracowanie - strona 2 Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ETS utworzono na mocy Traktatu o EWWiS. Do 1988 istniał jeden sąd, kiedy to powołano Sąd Pierwszej Instancji [SPI], czyli sąd pomocniczy, który przejął część spraw - rozpoznawał spory pomiędzy funkcjonariuszami wspólnot a wspólnotami jako pracodawcami. Zreformowano go w 2001 (Nicea 2000, na podstawie art. 220 TWE). W 2004 powołano Izbę Sądową przy SPI, tzw. Sąd ds. Służby Publicznej (na mocy traktatu z Nicei).
Skład sądów i kompetencje
•ETS - 27 sędziów (po 1 na każde państwo członkowskie, Polska - Makarczyk), 8 rzeczników generalnych (wydają opinię dot. możliwego rozstrzygnięcia), orzeka pełnym składem, wielką izbą, izbą 3 lub 5 sędziów.
•SPI - 27 sędziów (z Polski Wiszniewska) orzeka pełnym składem lub izbami: 5, 3 lub 1 sędzia.
•Sąd ds. Służby Publicznej - 7 sędziów, orzeka pełnym składem lub izbami 5, 3 lub 1 sędzia. Kompetencje ETS w zakresie 1F
1) Jurysdykcja sporna (skargi).
a) Skarga o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego (art. 230 TWE).
b) Skarga na bezczynność instytucji wnoszona przez państwo członkowskie lub instytucję wspólnotową (art. 232 TWE).
c) Skarga przeciwko państwu członkowskiemu o stwierdzenie uchybienia zobowiązań wspólnotowych. Wnosi ją KE lub inne państwo członkowskie (art. 238 TWE).
d) Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej umów prawa publicznego lub prywatnego, zawartych przez Wspólnotę lub w jej imieniu (art. 238 TWE).
e) Rozstrzyganie sporów pomiędzy państwami członkowskimi w związku ze stosowaniem traktatów lub PW (art. 239 TWE).
2) Jurysdykcja niesporna:
a) Orzekanie w przedmiocie pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy krajowe (art. 239 TWE).
b) Orzekanie o zgodności umowy międzynarodowej, którą zamierza zawrzeć Wspólnota z TWE (art. 300 ust. 6 TWE).
3) Odwołania do ETS od orzeczeń SPI (TS jako instytucja odwoławcza).
a) Podstawy prawne odwołania (art. 58 Statutu ETS). Odwołanie do TS jest ograniczone do kwestii prawnych.
•Brak właściwości SPI.
•Naruszenie procedury w postępowaniu przed sądem wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie.
•Naruszenie PW przez SPI.
b) Skutki prawne odwołania: jeśli jest zasadne - uchylenie i wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie bądź przekazanie SPI do ponownego rozpatrzenia.
4) Kompetencje ETS w ramach TUE (w szczególności):
a) Ograniczona kompetencja w zakresie orzekania w trybie prejudycjalnym w 3F (art. 35 ust. 1-4 TUE).
b) Kontrola legalności decyzji ramowych i decyzji w wyniku wniesienia skargi na nieważność przez KE lub państwo członkowskie (art. 35 ust. 6 TUE).


(…)

… niezależnie od ich kompetencji - państwa członkowskie, KE, Rada, PE.
b) Półuprzywilejowane - Trybunał Obrachunkowy (w sprawie kontroli budżetu) i EBC. Mogą wnieść skargę zależnie od ich sfery działania.
c) Nieuprzywilejowane - osoby fizyczne i prawne.
Ograniczenia w stosunku do osób fizycznych i prawnych, konieczne dla nich jest wykazanie, że dany akt prawny dot. danej osoby w sposób indywidualny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz