Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Trybunał Sprawiedliwości  - strona 1 Europejski Trybunał Sprawiedliwości  - strona 2 Europejski Trybunał Sprawiedliwości  - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 7 Europejski Trybunał Sprawiedliwości Podstawowe informacje o ETS Nazwa (oficjalna: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) Sposób powoływania członków.
Skład. Funkcja rzeczników generalnych.
W jakich składach orzeka. Sądy wydzielone z ETS - Sąd Pierwszej Instancji (SPI) skargi osób fizycznych lub prawnych przeciwko wspólnotowym aktom prawnym instytucji wspólnotowych lub przeciwko zaniechaniu działania przez te instytucje; skargi wniesione przez Państwa Członkowskie przeciwko Komisji lub Radzie;
skargi o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez instytucje wspólnotowe lub ich pracowników;
skargi dotyczące umów zawartych przez Wspólnoty, w których właściwość Sądu została wyraźnie określona; skargi z zakresu wspólnotowych znaków towarowych;
odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej. Z kolei od orzeczeń SPI możliwe jest odwołanie do ETS . Sądy wydzielone z ETS - Sąd do spraw Służby Publicznej powstał na mocy decyzji Rady z 2004 r.
właściwość: rozpoznawanie (w pierwszej instancji) sporów między Wspólnotami a ich pracownikami
od jego orzeczeń możliwe jest odwołanie do SPI.
Kompetencje ETS (najważniejsze) I. Wydawanie orzeczeń : A. Skargi bezpośrednie.
B. Tryb prejudycjalny. II. Wydawanie opinii - w zakresie zgodności z traktatami umowy międzynarodowej, która ma zostać zawarta. Na wniosek KE, Rady, PE lub PCz. Nie są wiążące. III. Wydawanie postanowień o zastosowaniu środków tymczasowych - aby uzyskać zawieszenia wykonania aktu wydanego przez instytucję, który jest przedmiotem skargi, lub uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody, jaką poniosłaby jedna ze stron. Skargi bezpośrednie 1 rodzaj skargi przeciwko PCz i 3 rodzaje przeciwko instytucjom UE. I. Przeciwko państwom członkowskim : Skarga o stwierdzenie uchybienia (art. 226-228 TWE).
Z jakiego powodu?
Kto może wnieść skargę?
Co się dzieje, jeżeli pozwane państwo się nie zastosuje do orzeczenia ETS? Skarga o stwierdzenie uchybienia: orzeczenie Komisja przeciwko Francji z 12 lipca 2005 Uchybienie wykonaniu orzeczenia w sprawie skargi o stwierdzenie uchybienia.
Francja złamała przepisy wspólnotowe dotyczące ochrony zasobów morskich zagrożonych wyczerpaniem. Została za to pozwana przez Komisję i przegrała, ale nie wykonała tego orzeczenia. Dlatego w kolejnej sprawie ETS orzeka karę 20 mln euro za „poważne i długotrwale uchybienie obowiązkom wynikającym z prawa wspólnotowego” oraz 57,8 mln euro za każde 6 miesięcy niestosowania się do poprzedniego orzeczenia).


(…)

… środki wewnątrzkrajowe.
Tryb prejudycjalny (art. 234 TWE) Inne nazwy: odesłanie prejudycjalne, pytanie prejudycjalne, orzeczenie wstępne.
Dotyczy: Obowiązek zadania pytania gdy:
1. Podniesiona zostanie kwestia legalności aktu prawa wspólnotowego.
2. Sprawa rozpatrywana jest w ostatniej instancji. Doktryna „acte clair” - gdy właściwe zastosowanie przepisu jest tak oczywiste, że nie pozostawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz