Prawo Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto można odnaleźć takie tematy: członkostwo w Unii Europejskiej, obywatelstwo Unii, instytucje wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, Funkcje Parlamentu Europejskiego, źródła prawa Unii Europejskiej, procedury legislacyjne, zasady stosowania prawa,

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
Historia procesu integracji europejskiej
Aristide Briand, współtwórca Traktatu z 1928 r. o wyrzeczeniu się wojny - w 1930 r. wystąpił na forum Ligi Narodów z propozycją utworzenia europejskiego stowarzyszenia państw o charakterze federacyjnym → nie przeszło;
po II wojnie światowej powrót do idei integracyjnej w Europie - powody: odbudowanie więzi gospodarczych i politycznych;
1946 r. w Zurychu W. Churchill mówił o utworzeniu Stanów Zjednoczonych Europy;
1948 r. Pakt Brukselski - Unia Zachodnia → w 1954 r. protokołem do tzw. Układów Paryskich przekształcona w Unię Zachodnioeuropejską;
1948 r. powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) → w 1960 r. przekształcona na mocy Konwencji Paryskiej w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
1949 r. - powołano NATO;
1949 r. - kongres w Hadze → propozycje Ruchu Europejskiego dot. takiej integracji, która zapewniałaby demokratyczne rządy, ochronę praw człowieka, objęcie zasadniczych elementów życia społ., ekon. i polit. oraz zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa; domagał się też powołania Zgromadzenia Europejskiego przekazane konferencji rządowej w Londynie → powołanie Rady Europy (Council of Europe) - kompromis między stanowiskiem francusko-belgijskim a brytyjskim;
I. Rada Europy
art. 1 St. RE → celem RE jest osiągnięcie większej jednomyślności między jej członkami dla ochrony i realizacji idea­łów i zasad będących ich wspólnym dziedzictwem i ułatwiających ich postęp społeczny i gospodarczy;
organy RE: Zgromadzenie Parlamentarne (parlamentarzyści wyznaczeni przez swoje parlamenty);
Komitet Ministrów (MSZ lub ich zastępcy - z reguły stali przedstawiciele);
Sekretariat z SG na czele;
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - od 1994 r.
oraz inne organy pomocnicze;
nie ma kompetencji do stanowienia prawa, ale może wydawać niewiążące rezolucje oraz może przygotowywać projekty u.m.;
zgodnie z praktyką jej działalności są 3 główne idee przy­świecające jej pracom:
zasada demokracji pluralistycznej;
poszanowanie prawa;
system ochrony praw człowieka;
EKoOPCiPW z 14 protokołami z 1950 r. → skuteczny mechanizm kontroli jej przestrzegania - początkowo działała E. Komisja P.Cz. oraz E. Trybunał P. Cz., a od 11 Protokołu ETPCz;
E Karta Społeczna z protokołami z 1961 r.
E Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludz­kiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu z 1987 r.
E Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 1996 r.
organizacja międzyrządowa (pomimo ZP) o kompetencjach koordynacyjnych → kompromis między stanowiskiem integracji o charakterze ponadnarodowym (system ochrony praw człowieka, ZP) a stanowiskiem integracji międzyrządowej (generalnie mechanizm jej działania);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz