Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie - strona 1 Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie odwoławcze
odwołanie od orzeczeń:
SPI do ETS;
izb sądowych (gdy zostaną utworzone - art. 225a TWE/art. 140b TEWEA) → do SPI  wyjątkowo (gdy poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa W) do ETS;
warunki takiego 3-inst. postęp. będą w Statucie ETS (na razie brak takich art.);
odwołanie ograniczone do kwestii prawnych;
wyjątkowo decyzja R o powołaniu izb może przewidywać też kwestie faktyczne;
podstawa odwołania (art. 58 SETS):
brak właściwości SPI;
naruszenie procedury w postępowaniu przed SPI wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie;
naruszenie prawa W przez SPI.
wyraźny zakaz wnoszenia odwołań w sprawie kosztów;
orzeczenia SPI podlegające odwołaniu:
wyroki;
orzeczenia ostatecznie kończące postępowanie w sprawie;
wyroki rozstrzygające kwestie merytoryczne w części;
wyroki rozstrzygające kwestię proceduralną dot. zarzutu braku kompetencji lub niedopuszczalności;
postanowienia w sprawie zastosowania środków tymczasowych → odwołanie tylko strony i interwenienci;
postanowienia o oddaleniu wniosku o dopuszczenie w charakterze interwenienta → odwołanie tylko przez wnioskodawcę.
odwołanie od wyroku przez:
strony;
interwenientów;
inni niż państwa czy instytucje tylko gdy dot. ich bezpośrednio;
państwa czł. i instytucje, które nie interweniowały w postępowanie przed SPI (z wyjątkiem sporów między Wspólnotami a ich pracownikami);
termin → 2 m-ce (2 tyg. odmowa dopuszczenia interwencji);
skutek: nie zawieszenie zaskarżonego orzeczenia, a wyjątek orzeczenie o stwierdzeniu nieważności (skuteczne dopiero po oddaleniu lub bezskutecznym upływie terminu na wniesienie odwołania);
postępowanie odwoławcze → część ustna i pisemna;
ETS może wydać następujące orzeczenia kończące postępowanie odwoławcze:
oddalenie odwołania;
uchylenie odwołania i wydanie orzeczenia ostatecznego;
uchylenie odwołania i przekazanie sprawy SPI do ponownego rozpoznania.
gdy skuteczne odwołanie przez podmioty inne niż strony lub interwenienci ETS może określić, jakie skutki uchylonego orzeczenia uważa się za ostateczne wobec stron sporu (art. 61 SETS);
inne postęp. niż w sprawie odwołań → nadzór judykacyjny na podstawie pytań prejudycjalnych (sprawy przed SPI) lub odwołania od orzeczeń izb sądowych;
I Rzecznik Generalny wniosek do ETS o kontrolę orzeczeń SPI gdy uzna, że poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa W (1 m-c na złożenie wniosku + 1 m-c dla ETS na rozpoznanie).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz