Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawa obywatelskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawa obywatelskie - strona 1 Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawa obywatelskie - strona 2

Fragment notatki:

Obywatelstwo Unii Europejskiej
I. Uwagi wprowadzające
wprowadzone przez TUE do TWE (art. 17-22);
historia
wraz z rozwojem prawa UE i orzecz. ETS - szczególna pozycja osób fiz. i pr. (szczególne znaczenie zasady skutku bezpośredniego i zasady odp. państw za naruszenie prawa wspólnotowego);
2 cele:
przybliżenie obywatelom państw czł. procesu integracji europej­skiej i jego instytucjonalnych aspektów → lata 70'te pierwsze koncepcje (raport Tindemansa oraz Raport Adonino); dopiero TUE z Maastricht (ważne projekty Belgii i Hiszpanii - szeroki katalog);
redukcja deficytu demokratycz­nego WE → (ze względu na coraz większą liczbę aktów prawnych dot. podmiotów indywidualnych) od lat 70'tych próby reform  PE: Akt o wyborach powszechnych z 1976 r. oraz zwiększenie kompetencji PE przez szerszy zakres spraw w procedurze współdecydowania;
wąski katalog praw oraz fakt, że niektóre przysługiwały już wcześniej powoduje krytykę, że jest to posunięcie jedynie polityczne, a nie prawne, ale praktyka pokazuje, że koncepcja obywatelstwa ma coraz większe znaczenie (min. przez częstsze korzystanie z pozasądowych mechanizmów skargowych);
II. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej
obywatelstwo to szczególna więź prawna między osobą fizyczną a państwem, z której wynikają określone w prawie wew. i m. prawa i obowiązki wspólne danym osobom mającym to samo obywatelstwo, chyba, że pewnym grupom przyznano specjalny status (B.Banaszczak);
obywatelstwo UE jest szczególną więzią łączącą oby­wateli państw członkowskich z Unią Europejską, z której to więzi wynika­ją określone uprawnienia oraz (teoretycznie) obowiązki;
art. 17 TWE każda osoba mająca obywatelstwo państwa czł. nabywa obywatelstwo UE, które nie zastępuje obywatelstwa państwowego, ale uzupełnia je;
akcesoryjny charakter - pochodna statusu osoby fiz. w świetle prawa krajowego → wg p.m. określenie warunków uzyskania obywatelstwa to kompetencja wew. państwa (potwierdzone Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie, Deklaracji do Aktu Końcowego TUE, oraz w sprawie C-369/90; Micheletti (Zb. Orz. 1992, s. I-4239) oraz w sprawie C-192/99; The Queen and Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur (Zb. Orz. 2001, s.-1237);
sprawa C-369/90, Micheletti, Zb. Orz. 1992, s. I-4239 → ETS stwierdził, że zgodnie z p.m. państwo, w poszanowaniu prawa wspólnotowego, samo określa warunki nabycia obywatelstwa i nie może ich narzucić innemu państwu;
akcesoryjność na początku nie była wyrażona w TUE z Maastricht, ale potwierdzona licznymi deklaracjami dołączonymi do różnych aktów prawnych → dopiero Amsterdam uzupełnił TUE
art. 22 TWE to delegacja legislacyjna

(…)

… (prawo petycji art. 21, prawo dostępu do dokumentów art. 255);
III. Prawa obywateli Unii Europejskiej
art. 17 TWE → obywatele UE korzystają z praw i obowiązków wynikających z TWE → obecnie tylko prawa - zarówno z prawa pierwotnego jak i pochodnego (też prawa obywatelskie w art. 39-46 Karty Praw Podstawowych UE);
podział na:
uprawnienia sensu largo - całość praw i obowiązków wynikających z europejskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz