Skarga do WSA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga do WSA - strona 1 Skarga do WSA - strona 2

Fragment notatki:

Legitymacja do wniesienia skargi do WSA. Wg art. 50 ustawy o postęp. przed sądami administracyjnymi uprawnionymi do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.
Uprawnionym jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do złożenia skargi.
Na podstawie kryterium rodzaju chronionego interesu można wyróżnić:
a. legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu prawnego (indywidualnego) - każdy, kto ma w tym interes prawny, na podstawie ustaw samorządowych i odrębnych - województwo, powiat, gmina, szczególne rozwiązanie Rzecznik Praw Obywatelskich
b. legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu publicznego - prokurator, organ nadzoru, organ nadzoru nad samorządem zawodowym
c. legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu społecznego - organizacja społeczna, inicjator referendum lokalnego, redaktor naczelny
d. legitymację do złożenia skargi, której konstrukcja nie jest oparta na ochronie żadnego interesu - takie rozwiązanie przyjmuje ustawa o dostępie do informacji publicznej - sąd w takim przypadku nie może badać interesu wnoszącego skargę. . Przesłanki dopuszczalności skargi do WSA. - przesłanka dopuszczalności skargi, czyli przesłanka wyczerpania obrony na drodze postępowania lub w innej formie obrony podjętej przed organem adm. publ.
- ustawa o NSA przyjmowała dwie przesłanki:
a. wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem adm. publ.
b. nie można wnieść skargi jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu albo innej czynności - pierwszeństwo drogi administracyjnej
- ustawa o postepowaniu przed sądami adm. ustanawia jedną przesłankę - wyczerpanie środków obrony przed organem adm. publ. - przesłanką dopuszczalności skargi na akty podjęte w postępowaniu adm. (podatkowym) jest wyczerpanie środków zaskarżenia, ale pod warunkiem, że służyły one w postępowaniu przed organem, chyba, że skargę wnosi prokurator lub rzecznik praw obywatelskich. Wyróżniamy dwie sytuacje:
1. gdy przepisy prawa procesowego regulują środki zaskarżenia od decyzji, postanowienia, bezczynności w postępowaniu adm. - przesłanką tu jest wyczerpanie środków zaskarżenia (w postępowaniu sądowo-administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie
2. gdy przepisy prawa procesowego nie przyznają prawa do zaskarżenia w postępowaniu adm. - skarga służy bez konieczności podjęcia obrony przed organem adm. publ. Nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie środka wezwania do usunięcia naruszenia prawa.


(…)

…, które można usunąć, wzywa stronę skarżącą do ich usunięcia w terminie. Bada zdolność sądową i procesową stron i w razie stwierdzenia braku kieruje sprawę na posiedzenie niejawne. Bada dopuszczalność skargi i w razie ustalenia wstępnego jej niedopuszczalności kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.
Na posiedzeniu niejawnym sąd bada:
1. niedopuszczalność skargi - jej przyczyny mogą być:
a. przedmiotowe - sprawa…
… pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub już została prawomocnie osądzona
b. podmiotowe - złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi
- jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa przez przedstawiciela
2. zachowanie terminu do wniesienia skargi - uchybienie terminu, jeżeli nie został przywrócony, powoduje odrzucenie skargi…
… okoliczności faktycznych, które powstały po podjęciu działania.
Podstawową formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa, posiedzenia są jawne.
Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzone w trybie zwykłym (na rozprawie), ale też może być w trybie uproszczonym, na posiedzeniu niejawnym, forma ta jest nie obligatoryjna, które jest dopuszczalne, jeżeli: a. decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz