Dopuszczalność, niedopuszczalność skargi do WSA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopuszczalność, niedopuszczalność skargi do WSA-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

42/1. Dopuszczalność/Niedopuszczalność skargi do WSA
Przesłanki dopuszczalności skargi do WSA.
- przesłanka dopuszczalności skargi, czyli przesłanka wyczerpania obrony na drodze postępowania lub w innej formie obrony podjętej przed organem adm. publ.
- ustawa o NSA przyjmowała dwie przesłanki:
a. wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem adm. publ.
b. nie można wnieść skargi jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu albo innej czynności - pierwszeństwo drogi administracyjnej
- ustawa o postepowaniu przed sądami adm. ustanawia jedną przesłankę - wyczerpanie środków obrony przed organem adm. publ. - przesłanką dopuszczalności skargi na akty podjęte w postępowaniu adm. (podatkowym) jest wyczerpanie środków zaskarżenia, ale pod warunkiem, że służyły one w postępowaniu przed organem, chyba, że skargę wnosi prokurator lub rzecznik praw obywatelskich. Wyróżniamy dwie sytuacje:
1. gdy przepisy prawa procesowego regulują środki zaskarżenia od decyzji, postanowienia, bezczynności w postępowaniu adm. - przesłanką tu jest wyczerpanie środków zaskarżenia (w postępowaniu sądowo-administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie
2. gdy przepisy prawa procesowego nie przyznają prawa do zaskarżenia w postępowaniu adm. - skarga służy bez konieczności podjęcia obrony przed organem adm. publ. Nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie środka wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Wyczerpanie środków zaskarżenia nie jest przesłanką obowiązującą, gdy skargę wnosi prokurator lub rzecznik.
- przesłanką dopuszczalności skargi na akty w zakresie nieobjętym drogą post. adm - art. 52 reguluje odrębne zaskarżanie aktów zawartych w art.3 § 2 mpkt.4 i innych aktów. W przypadku zaskarżania aktów (z wyłączeniem decyzji i postanowień) lub czynności z zakresu adm. publ. Dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z prawa można wnieść skargę po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku zaskarżania innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej to przed wniesieniem skargi należy wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.
- przesłanka pierwszeństwa obrony na drodze adm.- weryfikacja na drodze administracyjnej ma pierwszeństwo, gdy postępowanie adm. zostało wszczęte przed złożeniem skargi, skarga nie zostaje odrzucona, postępowanie sądowo-administracyjne zostaje zawieszone. Gdy pierwsze zostało wszczęte post. sądowo-adm. ma pierwszeństwo, a postępowanie adm. podlega umorzeniu, gdy jest to postęp. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub wznowienia postępowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz