Postępowanie wstępne przed WSA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie wstępne przed WSA-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

24. Postępowanie wstępne przed WSA
Następuje skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, które jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie. Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność (bezczynność) organu wykonującego adm. publ. i skompletowaniu akt przewodniczący bada skargę. Gdy skarga jest dotknięta brakami, które można usunąć, wzywa stronę skarżącą do ich usunięcia w terminie. Bada zdolność sądową i procesową stron i w razie stwierdzenia braku kieruje sprawę na posiedzenie niejawne. Bada dopuszczalność skargi i w razie ustalenia wstępnego jej niedopuszczalności kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.
Na posiedzeniu niejawnym sąd bada:
1. niedopuszczalność skargi - jej przyczyny mogą być:
a. przedmiotowe - sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu adm. - sprawa skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy
- skarga została złożona na akt nieistniejący
- skarga została wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia lub gdy przedmiotem zaskarżenia jest akt podjęty poza postępowaniem adm. bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa
- gdy skarga dotyczy sprawy pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub już została prawomocnie osądzona
b. podmiotowe - złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi
- jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa przez przedstawiciela
2. zachowanie terminu do wniesienia skargi - uchybienie terminu, jeżeli nie został przywrócony, powoduje odrzucenie skargi
3. czy uzupełniono w wyznaczonym terminie braki formalne skargi
Sąd odrzuci skargę jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu, to wydaje postanowienie o odrzuceniu.
Jeżeli sąd ustali, że nie ma podstaw do odrzucenia skargi, sprawę kieruje się do rozpoznania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz