Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu administracji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu administracji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

14. Tryb wniesienia skargi do sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu administracji
Obecnie skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działania lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Po otrzymaniu takiej skargi organ ma pewne prawa i obowiązki i polegają one na tym, że:
1. Złożenie skargi nakłada na organ adm. obowiązek przekazania jej sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ciągu 30 dni od chwili otrzymania. Jeżeli organ nie wykona tego obowiązku to może się spotkać z reperkusjami ze strony sądu, które mogą polegać na tym, że:
a) sąd może ukarać organ grzywną na wniosek skarżącego.
b) sąd może rozpoznać sprawę na podst. nadesłanego przez skarżącego odpisu skargi, może to zrobić tylko wtedy, gdy stan faktyczny i prawny wynikający ze skargi nie budzi wątpliwości. Tutaj także wymagane jest żądanie (wniosek) skarżącego aby sąd mógł z tej kompetencji skorzystać.
c) sąd może zawiadomić organy wyższego stopnia nad organem adm., którego działanie zostało zaskarżone. 2. Organ powinien rozważyć nie tylko na wniosek skarżącego ale także z urzędu możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, jednakże gdy chodzi o decyzję lub postanowienie to organ nie może tego zrobić jeżeli zachodzą przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności określone w KPA, a także wtedy, gdy ustawa szczególna wyklucza możliwość wstrzymania decyzji lub postanowienia.
Jeśli chodzi natomiast o akty prawa miejscowego to organ nie może wstrzymać ich wykonania jeżeli weszły już w życie. Postanowienia organu wydawane w tych kwestiach (wstrzymania lub odmowy) są niezaskarżalne.
3. Organ może skorzystać z prawa tzw. samokontroli tzn. może uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jeśli organ dokona takiej samokontroli a strona skarżąca nie zaskarży nowego aktu organu to sąd powinien umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz