Postępowanie administracyjne - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 13 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 13 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

Termin i tryb wnoszenia skargi do NSA A. Termin wniesienia skargi do NSA. Skargę do NSA wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, w innych przypadkach zaś w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu aktu lub innej czynności organu uzasadniającej wniesienie skargi. W przypadku uchybienia tego terminu, skarżący wraz ze skargą winien zgłosić umotywowany wniosek o przywrócenie terminu (patrz dział : Forma i treść skargi cz. B). Może też spróbować zainteresować swoją sprawą Prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym podmiotom bowiem ustawodawca przyznał 6 miesięczny termin do wniesienia skargi. Termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. B. Tryb wniesienia skargi. Nastąpiła tu istotna zmiana w stosunku do stanu poprzedniego Obecnie skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu, a nie jak dawniej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Pomyłka może skutkować uchybieniem terminu do wniesienia skargi. Organ bowiem zgodnie z art. 65§3 k.p.a. nie przekazuje skargi do Sądu, ale zwraca ją wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem. 8. Możliwość wniesienia skargi
Dopuszczalność wniesienia skargi ustawodawca uzależnił od spełnienia kilku przesłanek. I tak zgodnie z art. 31 ustawy skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. (Jedynie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich nie są związani tą przesłanką.) Przez wyczerpanie środków odwoławczych zaś ustawa rozumie sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy przewidziany w ustawie. Tak więc jeżeli zostanie wydana decyzja przez organ I instancji, strona winna wnieść od tej decyzji odwołanie do organu wyższego stopnia (a w przypadku, gdy decyzję wydał w I instancji naczelny organ administracji rządowej lub samorządowe kolegium odwoławcze - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), a dopiero gdy decyzja i tego organu nie będzie jej satysfakcjonować może wnieść skargę do NSA. Prawo do wniesienia skargi nie powstanie jednak dla strony, która nie wniosła odwołania od decyzji organu I instancji (jeżeli oczywiście takie odwołanie jej przysługiwało) i odczekała, aż decyzja stała się ostateczna, chyba, że w danym postępowaniu uczestniczyło kilka stron, a jedna z nich odwołała się od decyzji, przy biernej postawie pozostałych. W tej ostatniej sytuacji bowiem mamy do czynienia z wyczerpaniem środków odwoławczych, a więc nawet strona, która nie wniosła odwołania, będzie uprawniona do zaskarżenia decyzji do NSA. Podobnie rzecz się ma z postanowieniami, od których przysługuje zażalenie. Jeżeli np. organ I instancji wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, strona, która nie zgadza się z takim stanem rzeczy, winna najpierw wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia, a dopiero, gdy i rozstrzygnięcie tego organu będzie według jej oceny niesłuszne i niezgodne z prawem, może wnieść skargę do NSA.

(…)

… można umieścić należycie umotywowany wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 10. Cofnięcie skargi. Skarżący czyli osoba, która wniosła skargę może ją cofnąć. Pismo, zawierające cofnięcie skargi winno być zredagowane tak jak każde pismo procesowe tzn. zawierać oznaczenie sądu, oznaczenie skarżącego, wskazanie sygnatury akt, formułę o cofnięciu skargi, a także uzasadnienie takiej czynności i podpis skarżącego…
… prezentaty. Można oczywiście również wysłać takie wezwanie pocztą, listem poleconym. Termin 30 dniowy liczy się od dnia doręczenia, a więc może być to bądź data uwidoczniona na prezentacie, bądź data otrzymania listu poleconego. Wprawdzie ustawa nie określiła w sposób jasny terminu do wystąpienia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, ale wydaje się, że można z art. 35 ust. 1 ustawy wyprowadzić wniosek…
…, na której ma być rozpatrywany sprzeciw. W wyniku rozpoznania sprzeciwu Sąd może:
wydać wyrok utrzymujący w mocy w całości lub w części wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, uchylić wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym i rozstrzygnąć sprawę co do istoty, lub
sprzeciw odrzuca i postępowanie umarza. W postępowaniu wstępnym Sąd winien ustalić :
czy skarga została wniesiona
w terminie, czy jest dopuszczalna, czy usunięto braki…
… jednakże może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności, w szczególności gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody skarżącemu lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Rozpatrzenie kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub zawieszenia czynności następuje na posiedzeniu niejawnym, a nie na rozprawie. Jeżeli jednak organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz