Zasady postępowania przed NSA oraz skutki prawne jego orzeczeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zasady postępowania przed NSA oraz skutki prawne jego orzeczeń-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady postępowania przed NSA oraz skutki prawne jego orzeczeń.
Postępowanie przed NSA zasadza się na założeniu, że sąd wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. Uprawnionym do niesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RzPO oraz organizacja społeczna, w zakresie swojej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Skargę można wnieść po wyczerpaniu się środków odwoławczych , jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub RzPO. Skarga powinna zawierać: oznaczenie skarżącego, jego miejsce zamieszkania lub siedziby, wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego, podpis osoby wnoszącej skargę. Po otrzymaniu skargi Sąd przesyła jej odpis organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono i zobowiązuje go do odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu. Organ, którego zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy. W razie nie nadesłania odpowiedzi w ustalonym terminie Sąd może orzec w sprawie na podstawie stanu faktycznego i prawnego przedstawionego w skardze, gdy nie budzi on uzasadnionych wątpliwości w świetle ustaleń poczynionych przez Sąd w toku rozpoznawania sprawy. Od wydanego orzeczenia strona przeciwna może wnieść skargę w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże Sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W postępowaniu przed Sądem stroną przeciwną w stosunku do skarżącego jest organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Orzeczenia Sądu zapadają w składzie 3 sędziów. Sąd rozstrzyga sprawy wyrokiem lub postanowieniem. Wyrok rozstrzyga sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia. Postanowienie wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie oraz w celu rozstrzygnięcia innych kwestii procesowych związanych ze sprawą, wynikających w toku postępowania sądowego, oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o NSA. Sąd wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie sędziów bezpośrednio po zamknięciu rozprawy lub zakończeniu posiedzenia,; może też odroczyć ogłoszenie orzeczenia do 2 tygodni, podając uczestnikom postępowania termin i miejsce jego ogłoszenia. Sąd może wyznaczyć rozprawę na nowo. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się w terminie 30 dni od ogłoszenia sentencji orzeczenia. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się uczestnikom postępowania. Orzeczenie Sądu jest prawomocne z wyjątkiem orzeczeń od których wniesiono sprzeciw. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz