Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV) - strona 1 Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV) - strona 2 Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV) - strona 3

Fragment notatki:

Andrzej Pielecki, Metody badań pedagogicznych, Skale: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa Skala jest szeregiem zdań ułożonych według określonego porządku wyczerpujących możliwe określenia 'badanego zjawiska, cechy lub układu. Najprostszym przykładem skali będzie np.: „Wpływ rodziny na wychowanie dziecka jest decydujący i najważniejszy - ważniejszy od innych czynników, - ważny - podobny do znaczenia innych czynników w środowisku, mało istotny, - nieistotny". Skali tej daleko do poprawno­ści. Miała tylko pokazać zasadę konstrukcji.
Skala zakłada istnienie pewnego ciągu logicznego stopni oznaczają­cych natężenie pewnego zjawiska. Dla jej poprawności konieczne jest uwzględnienie wszystkich możliwych określeń danej sytuacji czyli musi ona być wyczerpująca. Drugą jej cechą jest rzetelność czyli możliwość uzyskania takich samych wyników przy kolejnych badaniach tej samej próby, a trzecią trafność co oznacza logiczne dopasowanie poszczegól­nych stopni skali do rzeczywistości, innymi słowy konieczną adekwatność między skalą a mierzonym zjawiskiem, postawą, opinią. Skala nominalna Najpopularniejszy typ skali stosowany bezwiednie w każdych bada­niach. Polega na wyróżnieniu i nazwaniu przedmiotów zjawisk lub cech pod jakimś względem, bez orzekania o ich porządku, kolejności lub innych relacjach. Przykładem skali nominalnej będzie wyróżnienie czterech tem­peramentów ludzi: choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. Podział ten niczego nie porządkuje, nie nadaje wartości, jest natomiast pewnym narzędziem poznania, przyporządkowania osoby jakiejś cesze.
Podobną postacią skali będzie podział młodzieży na obozie letnim na regiony, z których pochodzą, a więc: „górali", „mazurów", „kaszubów", „ślązaków" itp.
Skala nominalna może być stosowana do wstępnej klasyfikacji zbioru badanego, jest raczej narzędziem badania niż efektem badania, służy rozczłonkowaniu zbioru na elementy ułatwiając tak wyróżnione elementy identyfikować w badaniach. Jest prawie identyczna z podziałem logicz­nym. Skala porządkowa Jak mówi jej nazwa, skala porządkowa służy ułożeniu w porządku elementów jakiegoś zbioru ze względu na wybraną cechę. Dzieci dowolnej klasy możemy uporządkować wedle średniej ocen uzyskanych w ciągu roku szkolnego. Podobnie postępuje nauczyciel wychowania fizycznego mierząc czas biegu na 100 metrów uczniów danej klasy i porządkuje ich wedle kolejności uzyskanych wyników.
Bardziej złożonym zastosowaniem skali porządkowej będzie uporząd­kowanie rodzin badanych uczniów, np. ze względu na wielkość biblioteki domowej, albo ze względu na wielkość „majątku kulturalnego" (książki, czasopisma, płyty, sprzęt audiowizualny...). Taką właśnie skalę stosował wśród wielu innych J. Pięter w badaniach nad środowiskiem wychowaw­czym.


(…)

… wychowawczych. Bezradni empirycznie i poznawczo.
Na koniec warto dodać, że skale wyrażane są najczęściej w dwojakiej postaci: w postaci liczbowej z zachowaniem zasady, że nie używa się liczb ujemnych, oraz w postaci graficznej, z których najczęściej stosuje się oś współrzędnych dla oznaczania cechy i ich liczebności.
W dalszych częściach pracy czytelnik znajdzie przykłady typowych skal.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz