Sekurytyzacja - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekurytyzacja - referat - strona 1 Sekurytyzacja - referat - strona 2 Sekurytyzacja - referat - strona 3

Fragment notatki:

SEKURYTYZACJA (sprzedaż wierzytelności) Terminem tym określa się proces, w wyniku którego następuje sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych przyszłymi wpływami pieniężnymi z aktywów lub samymi aktywami pożyczkobiorcy. Aktywa oraz dochody z nich są oddzielone od ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa, które inicjuje proces sekurytyzacji. Jest to możliwe dzięki przeniesieniu praw własności wyodrębnionych z majątku przedsiębiorstwa - inicjatora aktywów i wpływów pieniężnych na emitenta papierów wartościowych, czyli osobę trzecią.
Jakie aktywa mogą być sekurytyzowane? Można by stwierdzić, ze wszystkie aktywa, które generują przychody, jednak wymaga się by m.in.
gwarantowały wpływy środków pieniężnych w przyszłości i charakteryzowały się niskim ryzykiem spłaty
były pieniężne, bezsporne i oznaczalne
umożliwiały precyzyjne określenie wielkości wpływów
posiadały określoną wartość jednostkową
z jednej strony były względnie jednorodne, z drugiej względnie zróżnicowane, ich pakiet był stosunkowo duży
Do najczęściej sekurytyzowanych aktywów należą m.in.: kredyty hipoteczne, samochodowe, należności leasingowe, z kart kredytowych, zapasy, papiery wartościowe itp.
Proces sekurytyzacji
Inicjator - podmiot gospodarczy, bank lub przedsiębiorstwo - który chce pozyskać środki pieniężne, wyodrębnia pakiet posiadanych przez siebie jednorodnych aktywów finansowych. Reprezentują one prawo do mających nastąpić w przyszłości płatności. Podmiot ten, a zarazem pierwotny wierzyciel, przekazuje te aktywa specjalnie powołanej w tym celu jednostce (przedsiębiorstwu, funduszowi lub innemu podmiotowi) zwanej spółką celową lub spółka specjalnego przeznaczenia (SPV). Ona z kolei z pomocą banku emituje papiery wartościowe zabezpieczone otrzymanymi aktywami i plasuje je na rynku finansowym. W ten sposób pozyskuje środki finansowe, które następnie przekazuje inicjatorowi. Zakończenie transakcji sekurytyzacyjnej następuje w momencie, gdy spółka celowa wykupi wszystkie emitowane serie papierów wartościowych i dokona ostatecznych rozliczeń z inicjatorem. True sale - całe ryzyko związane z emisja papierów wart. przechodzi na spółkę celową, która staje się prawnym wierzycielem aktywów. Standing finansowy inicjatora nie ma wpływu na jakość wydzielonych aktywów. Korzyści wynikające z sekurytyzacji
Z punktu widzenia inicjatora: alternatywne źródło pozyskania kapitału na działalność zarówno bieżącą jak i na potrzeby inwestycyjne. Oddzielenie ryzyka aktywów od ryzyka przedsiębiorstwa powoduje, że uzyskanie środków jest relatywnie tańsze niż emisja papierów wartościowych zabezpieczonych majątkiem przedsiębiorstwa lub pozyskanie kredytu A więc główne korzyści to: dywersyfikacja źródeł finansowania, zróżnicowanie bazy inwestorów, obniżenie kosztów finansowania, zwiększenie płynności finansowej


(…)

… teoretycznie nieograniczone ryzyko. Transakcja opcyjna jest transakcją zabezpieczającą w momencie gdy oczekiwania posiadacza opcji kupna się spełniają i opcja zostaje zrealizowana. Większość tego rodzaju transakcji zawierana jest w celach spekulacyjnych. TOKSYCZNE OPCJE WALUTOWE
Zapoczątkowane w sierpniu 2008 gwałtowne odwrócenie trendu aprecjacji złotego w stosunku do głównych walut światowych, spowodowało istotne straty w wielu polskich przedsiębiorstwach zaangażowanych w transakcje instrumentami pochodnymi. W wyniku realizacji opcji walutowych straty mogło ponieść ok. 2 tys. Polskich firm.
W przypadku trwałej aprecjacji złotego eksporterzy skłonni byli zrezygnować z części korzyści związanych z możliwym osłabieniem waluty zwierając transakcje na instrumentach pochodnych. Takie działanie można uznać…
… takie często używane są przez kontrahentów do spekulacji Ogólnie celem zawierania transakcji terminowych jest:
zabezpieczenie przed ryzykiem spadku lub wzrostu stopy procentowej, kursów walut, kursów papierów wartościowych, określane jako hedging
spekulacja
arbitraż polegający na wykorzystaniu różnic w cenach na ten sam instrument finansowy na różnych rynkach
Instrumenty pochodne możemy definiować…
… currency floating to floating swap. Oprócz tego występuje kombinacja swapów, polegająca na wymianie pozycji o stałej stopie procentowej na pozycje o zmiennej stopie procentowej wyrażonych w różnych walutach tzw. Currency interest rate swap, czyli swapy walutowo-odsetkowe. Aby wyeliminować ryzyko walutowe strony kontraktu często uciekają się do pomocy pośrednika finansowego, który za odpowiednią prowizję przejmuje ryzyko walutowe na siebie.
NBP korzysta ze swapu walutowego od października 2008r. Ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej umożliwiła NBP - w razie zaistnienia takiej potrzeby - zasilenie banków w płynność zarówno w złotym jak i w walutach obcych - w zależności od potrzeb płynnościowych banków.
OPCJE
Transakcje opcyjnie dają prawo, ale nie nakładają obowiązku kupna/sprzedaży danego instrumentu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz