Rodzaje transakcji walutowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje transakcji walutowych - wykład - strona 1 Rodzaje transakcji walutowych - wykład - strona 2 Rodzaje transakcji walutowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych


Rzeczywiste (tradycyjne)
 Spot (kasowa)
 Forward outright (terminowa rzeczywista)
 Swapfx (forex)
Derywatywy (pochodne)
 Futures
 Opcje
 Currency swap
 FRA – forwardrateagreement
 IRS – interestrateswap
 CDS – creditdefautlswap
Cecha transakcji rzeczywistej: dochodzi do fizycznej dostawy waluty (strona transakcji staje się deponentem waluty w której
zawarto transakcję)
Cecha derywatów: nie są one rozliczane fizycznie tylko różniczkowo (po zamknięciu transakcji wylicza się różnicę, np. zmiana
kursu i strony przekazują sobie tę różnicę).
Coraz trudniej jest odróżnić forexswap i forward of instrumentów pochodnych.
TRANSAKCJA SPOT
Transakcja spot – transakcja kupna – sprzedaży walut, w których postawienie ich do dyspozycji następuje do końca drugiego
dnia roboczego. Stosowany kurs kasowy.
Motywy zawierania transakcji kasowych:
 Obsługa klientów banków prowadzących działalność zagraniczną
 Motyw spekulacyjny
 Operacje służące utrzymaniu właściwej struktury walutowej aktywów i pasywów
 Arbitraże walutowe
Pozycje walutowe – zestawienie wszystkich wierzytelności i zobowiązań w obcej walucie bez względu na termin ich realizacji.
Jeżeli wierzytelności są równe zobowiązaniom to mamy pozycję zamkniętą. Jeżeli są nierówne to pozycje otwartą.
Warianty pozycji otwartej:

Długa – long position – należności w obcej walucie przewyższają zobowiązania

Krótka – short position – nadwyżka zobowiązań nad należnościami
Arbitraże walutowe – polegają na równoczesnym zawieraniu transakcji spot na wielkie kwoty na różnych rynkach,
wykorzystując powstające okresowo różnice kursowe. Efektem ubocznym arbitrażu jest wyrównywanie poziomu kursu
walutowego na wielu rynkach.
TRANSAKCJA FORWARD
Transakcja forward (terminowa) – operacja kuna – sprzedaży waluty w której postawienie waluty do dyspozycji następuje w
późniejszym terminie, najczęściej 1,3,6,12 miesięcy, maksymalnie 10 lat. Kurs transakcji jest ustalany w dniu jej zawarcia tzw.
kurs terminowy.
Cechy charakterystyczne:
 Negocjowane indywidualnie przez strony porozumienia
 Realizacja następuje przez fizyczną dostawę środków
 Zawierane na rynku OTC
 Niska płynność (trudności w realizacji transakcji)
 Realizowane przede wszystkim przez duże podmioty rynku
OTC – over the counter – rynek ten działa w oparciu o istniejące zwyczaje i szanse. Ich cechą jest to że strony przestrzegają
niepisanych reguł gry. Rynek OTC porównywany z giełdami uważany jest za niebezpieczny bo nie podlega kontroli ani
Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych
narodowej ani ponadnarodowej. W ostatniej dekadzie tendencja do przesuwania się transakcji z rynków formalnych na
rynek OTC. Od ok 5 lat USA i EBC (od roku) wysuwają propozycje poddania OTC kontroli.
Motywy zawierania transakcji forward:
 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 Motyw spekulacyjny
 Operacje służące utrzymaniu właściwej struktury walutowej aktywów i pasywów
!!! Schemat transakcji terminowej:
Pokazuje różnice między kursem spot, a kursem forward.
A - Przedsiębiorstwo pożycza w banku 400 000 USD.
B - Przedsiębiorstwo kupuje USD za PLN w transakcji spot po kursie USD/PLN
= 4 zł
C - Przedsiębiorca deponuje 100 000 USD w banku na 6 mies.
Polski przedsiębiorca kupił towary za 100 000 USD termin płatności wynosi 6
miesięcy. Kurs kasowy równa się USD/PLN 4 000zł. Przyjmujemy założenie, że
przedsiębiorca nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi. Operacje jakie
dokonuje przedsiębiorca:
Dla przedsiębiorcy, który dokonał takiej operacji kurs terminowy wynosi:
kurs terminowy = kurs kasowy + odsetki otrzymane od lokaty w USD – odsetki zapłacone od kredytu w PLN
Dwa parametry decydują zatem o kosztach transakcji:
 kurs kasowy
 różnice w oprocentowaniu lokat złotowych i dolarowych.
Różnica ta jest nazywana marżą terminową. Nadwyżka kursu terminowego nad kasowym nosi nazwę premii, a nadwyżka
kursu kasowego nad terminowym – dyskonta.
TRANSAKCJA SWAP
Transakcja Forex SWAP – zabezpieczają przed ryzykiem kursowym w transakcjach na rynku finansowym. Swap polega na
równoczesnym zawarciu transakcji kasowej na określoną kwotę po określony kursie bazowym i odwrócenie tej transakcji
transakcją terminową na tę samą kwotę po kursie terminowym.
Cechy charakterystyczne:
 Nie są standaryzowane (strony każdorazowo ustalają waluty, termin i kursy transakcji)
 Zawierane na rynku OTC
 Prawa i obowiązki stron są symetryczne
 Niska płynność (wcześniejsze rozliczenie transakcji wymaga zgody dwóch stron)
Motywy zawierania transakcji swap:
 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 Zapewnienie płynności w walucie zagranicznej w określonym czasie
Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowychZmiana struktury walutowej zobowiązań i należności
Dywersyfikacja źródeł finansowania pożyczkobiorcy
Motyw spekulacyjny
Motyw spekulacyjny - dominują tzw. transakcje curry trade, które polegają na zaciąganiu zobowiązań na tzw. tanich rynkach,
transferowanie tych kapitałów na rynki o wyższej stopie procentowej i zabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym przy
pomocy transakcji forem swap. Są to transakcje zawierane na bardzo krótki termin.
TRANSAKCJA FUTURES
Transakcja futures – strony zobowiązują się do zawarcia w określonym terminie w przyszłości transakcji na warunkach
zawartych w kontrakcie. Wystawiający kontrakt zobowiązuje się dostarczyć określoną ilość waluty w określonym terminie
(zajęcie pozycji krótkiej), a nabywca zobowiązuje się do zapłaty za określoną ilość waluty po określonej cenie (zajmuje pozycję
długą).
Cechy charakterystyczne:
 Transakcje standaryzowane
 Zawierane na giełdzie
 Ryzyko przejmuje giełda
 Duża płynność
Motywy zawierania transakcji futures:
 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 Popularny instrument gry rynkowej lub osiągnięcia zysku z wahań kursów walutowych
 Wykorzystywane do arbitrażu walutowego
OPCJE WALUTOWE
Opcja – instrument finansowy, który daje jego posiadaczowi prawo do kupna (opcja typu call) lub sprzedaży (opcja typu put)
określonej ilości waluty w ustalonym okresie i po ustalonym kursie.
Posiadacz opcji – ma prawo do wykonania opcji, czyli kupna (w przypadku opcji kupna) lub sprzedaży (w przypadku opcji
sprzedaży) waluty. Przyjmuje on długą pozycję w kontrakcie.
Wystawiający opcję – ma on obowiązek wykonania opcji tzn. obowiązek sprzedaży (w przypadku opcji kupna) lub obowiązek
kupna (w przypadku opcji sprzedaży). Przyjmuje on krótką pozycję w kontrakcie.
Cechy charakterystyczne:
 Transakcje standaryzowane
 Płacona jest premia która jest ceną nabycia prawa kupna lub sprzedaży opcji
 W transakcjach pozagiełdowych wszystkie elementy kontraktu są negocjowane indywidualnie
Motywy zawierania:
 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 Popularny instrument gry rynkowej lub osiągnięcia zysku z wahań kursów walutowych
Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych
CURRENCY SWAP
Swap kursowy – kontrakt w którym strony dokonują wymiany płatności odsetek i kapitału po ustalonym okresie i po
uzgodnionym kursie. Transakcja ma charakter kredytowy i składa się z trzech części. W pierwszej następuje początkowa
wymiana kapitału denominowanego w dwóch różnych walutach po kursie bieżącym. W części drugiej ma miejsce wymiana
zobowiązań odsetkowych według przyjętych stóp procentowych. Część trzecia to odwrócenie transakcji kasowej po kursie
terminowym na tę samą kwotę.
Motywy zawierania:
 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 Możliwość dostępu do niżej oprocentowanych źródeł finasowania
 Utrzymanie płynności w walutach zagranicznych
 Możliwość zarobienia na wahaniach kursów i różnicy w oprocentowaniu walut
FRA
Forward rate agreement - to kontrakt na przyszłą wartość stopy procentowej, w której strony zobowiązały się do wypłaty lub
otrzymania w przyszłości określonej płatności odsetkowej wynikającej z różnicy między uzgodnioną stopą FRA a stopą
referencyjną.
3x6 za 3 miesiące się zacznie i po 3 miesiącach się skończy czyli 6 miesięcy.
W praktyce stopa FRA jest kwotowana przez poszczególne banki. Cechą charakterystyczną jest również to, że w okresach
spokoju, kiedy nie oczekuje się zmian stop procentowych to notowania się pokrywają.
Elementy kontraktu FRA:
 Tenor – czas trwania (np. 3x6)
 Stopa referencyjna – stopa rynkowa (najczęściej 3M WIBOR)
 Stopa FRA – uzgodniona między stronami stopa % (kwotowania banków)
Przykład transakcji FRA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Firma A kupuje kontrakt FRA
Firma planuje zaciągniecie trzymiesięcznego kredytu na okres od 06.02.2010 do 06.05.2010.
Ryzyko stopy procentowej: wzrost stopy procentowej w RP.
Sytuacja na rynku:
a. WIBOR – 4,19%
b. FRA – 4,23%
Przewidywana stopa procentowa na okres luty-maj 2010 – 4,5%
Zawierany jest kontrakt FRA 3x6
A
B
C
……….x……….|……….x……….|……….X……….
Elementy transakcji FRA:
A) Zlecenie kontraktu (kupna FRA)
 Ustalenie stopy FRA
 Tenory
 Kwota kontraktu
B) Rozpoczęcie FRA
C) Wykonanie rozliczenia
Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych
Cechy transakcji FRA:
 Zawierane na rynku OTC najczęściej do 12 miesięcy
 Typowym tenorem dla FRA są krotności trzech miesięcy
 Niska płynność (nie można wyjść z transakcji przed terminem)
 Można ją odwrócić transakcją przeciwną
IRS
Interest Rate Swap – to transakcja zawarta między dwiema stronami na podstawie której strony zobowiązują się do wymiany
płatności odsetkowej od uzgodnionej kwoty i dla uzgodnionego okresu.
Cechy charakterystyczne:
 Transakcje zawierane są na okres od 2 do 15 lat
 Mogą występować różne waluty
 Duże kontrakty
 Zawierane na rynku OTC
Typy transakcji IRS:
 Wymiana oprocentowania stałego na zmienne na tę samą walutę
 Wymiana oprocentowania stałego na zmienne, gdy występują 2 waluty
 Wymiana oprocentowania stałego na stałe przy 2 walutach (np. oczekujemy, że oprocentowanie stałe w USD jest niższe
niż w PLN)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz