Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 8 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 8 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 8
USŁUGI INWESTYCYJNE
1. SEKCJA A (Usługi - core services) - poszerzenie o:
czynności doradztwa inwestycyjnego (rekomendacje indywidualne udzielane inwestorowi dot. co najmniej 1 transakcji)
organizowanie alternatywnych systemów obrotu i.f.
2. SEKCJA B (Instrumenty):
Poszerzenie pojęcia zbywalnych papierów wartościowych o p.w. uprawniające do rozliczenia w pieniądzu w oparciu o cenę p.w., kursy walut, wysokość stóp procentowych, cenę towarów lub wartość lub wysokość innych mierników
Poszerzenie kategorii derywatów m.in. derywaty przenoszące ryzyko kredytowe, oraz takie, których instrumentem bazowym są zmiany klimatyczne, stawki przewozowe, limity zanieczyszczeń, stopy inflacji itp. bądź też inne instrumenty (aktywa, prawa zobowiązania, wskaźniki lub mierniki) pozwalające na jednoznaczne ustalenie w każdym czasie ich wartości.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FIRMY INWESTYCYJNE - wymogi organizacyjne
Nakaz opracowania, wdrożenia i stosowania procedur wewnętrznych w zakresie nadzoru wewnętrznego, rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz oceny ryzyka (w tym rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i efektywną kontrolę systemów).
Opracowanie procedur zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów i pozwalających na sprawne zarządzanie nimi w razie ich wystąpienia (konflikty dot. interesów f.i. oraz osób z nią powiązanych, jak również sprzeczności między interesami kilku klientów).
Przestrzeganie zgodności z regulacjami (funkcja compliance)
Regulacje dotyczące outsourcingu.
Zabezpieczenie instrumentów finansowych i środków klientów.
Obowiązek przechowywania danych związanych ze świadczonymi usługami/zawieranymi transakcjami na potrzeby wykazania zgodności prowadzonej działalności (dla potrzeb nadzoru).
AGENCI FIRMY INWESTYCYJNEJ
Wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez f.i. agentów.
Określenie zakresu czynności agenta (czynności promocyjne, zdobywanie klientów, przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, czynności związane z plasowaniem emisji oraz doradztwem itp.).
Wprowadzenie publicznego rejestru agentów.
Odpowiedzialność za zgodność działania agentów z przepisami prawa oraz obowiązek ich raportowania ponosi firma inwestycyjna.
USANKCJONOWANIE WSPÓŁISTNIENIA TRZECH FORM OBROTU I.F.
Obrót dokonywany przez f.i. w ramach transakcji wewnętrznych.
Obrót dokonywany za pośrednictwem alternatywnych systemów obrotu (

(…)

… alternatywnych systemów obrotu (MTF - Multilateral Trading Facility).
Obrót dokonywany na rynkach regulowanych.
TRANSAKCJE WEWNĘTRZNE FIRMY INWESTYCYJNEJ
1. Zdefiniowanie „transakcji wewnętrznych”- rodzaj licencjonowanej działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu na własny rachunek w i.f.:
systematyczne i częste zawieranie poza rynkiem regulowanym lub MTF transakcje w zakresie akcji dopuszczonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz