Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 9
OCHRONA KLIENTA DETALICZNEGO PRZED NADMIERNYM RYZYKIEM INWESTYCYJNYM
Świadczona usługa/zawierana transakcja powinna zostać dostosowana do indywidualnej sytuacji klienta:
Pozyskanie od klienta - przed transakcją - informacji dotyczących: wiedzy w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym, doświadczenia w zakresie takich inwestycji, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych klienta.
Ocena odpowiedniości i adekwatności usługi:
„odpowiednia” - podpisanie umowy,
„nieodpowiednia” - ostrzeżenie klienta i rekomendowanie odstąpienia od usługi/transakcji (ale klient może żądać jej realizacji).
Nie dotyczy instrumentów „nieskomplikowanych” (akcje będące w obrocie na rynku regulowanym, i. rynku pieniężnego, obligacje, UCITS itp.) oraz usług świadczonych z inicjatywy klienta.
OBSŁUGA ZLECEŃ KLIENTA
Ocena odpowiedniości usługi i ogólnej adekwatności.
Zasady realizacji zleceń (szybkie i rzetelne wykonanie zlecenia, widoczność niezrealizowanych zleceń klientów, itp.).
Łączenie i kolejność realizacji zleceń.
Łączenie i szeregowanie transakcji własnych i klienta.
Badania inwestycyjne.
Obowiązek najlepszego wykonania.
OBOWIĄZEK NAJLEPSZEGO WYKONANIA
Zasada najlepszej realizacji zlecenia klienta pod względem:
ceny i ogólnego kosztu transakcji,
prawdopodobieństwa realizacji lub rozliczenia,
rozmiaru lub istoty zlecenia.
Konieczność opracowania odpowiedniej procedury realizacji zleceń klientów uwzględniającej możliwe drogi ich realizacji (preferencja dotycząca rynku regulowanego i MTF).
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE F.I. WOBEC KLIENTÓW
Informacje przed podpisaniem umowy i wykonaniem transakcji:
informacje handlowe,
informacje o o instrumentach finansowych,
instrumentów o zabezpieczeniu aktywów klientów,
informacje o kosztach i powiązanych opłatach.
Sprawozdania dla klientów z realizacji zleceń.
Sprawozdania z zarządzania portfelem.
PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW
Identyfikacja sprzeczności interesów potencjalnie zagrażających interesom klientów.
Opracowanie polityki przeciwdziałania sprzeczności interesów.
Prowadzenie rejestru usług i działalności wywołujących sprzeczność interesów.
Opracowanie procedur zarządzania konfliktami interesów w razie braku możliwości ich uniknięcia.
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA FIRM INWESTYCYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KREDYTOWYCH - dyrektywa CAD/CRD

(…)

… otwartych:
1.UCITS I (1985) 2.UCITS III (2001) - dwie Dyrektywy:
Management Directive ( dotyczyła uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych)
Product Directive ( rozszerzenie katalogu instrumentów, w które mogą inwestować f.i. oraz ich limitów inwestycyjnych)
GŁÓWNE POSTANOWIENIA DYREKTYWY UCITS
Ustanowienie jednolitej licencji dla funduszy inwestycyjnych otwartych (zezwolenie na wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa w całej UE na podstawie zezwolenia uzyskanego w jednym kraju członkowskim).
UCITS mogą inwestować w zbywalne papiery wartościowe (tj. głównie akcje, obligacje i inne papiery dłużne, a także od niedawna w jednostki innych UCITS, krótkoterminowe lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz finansowe instrumenty pochodne będące…
…, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumentów rynku pieniężnego oraz instrumentów pochodnych).
Dyrektywa 91/308/EWG z 10 czerwca 1991 r. w sprawie ochrony wykorzystywania systemu finansowego dla celów prania brudnych pieniędzy.
ZASADY UCZCIWEGO OBROTU
Zasada przejrzystości i równego traktowania uczestników rynku.
Zdefiniowanie pojęcia informacji poufnej oraz manipulacji na rynku.
Zakaz…
… i dodawane do całości kapitału własnego.
RODZAJE RYZYKA OBJĘTEGO DYREKTYWĄ CAD/CRD
Ryzyko związane z portfelem handlowym dzieli się na: ogólne ryzyko rynkowe oraz ryzyko specyficzne i dotyczy w szczególności:
- ryzyka związanego z operacjami papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi,
- ryzyka związanego z operacjami walutowymi,
- ryzyka związanego z handlem akcjami i operacjami dot. stopy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz