Dyrektywa MIFID - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa MIFID - wykład - strona 1 Dyrektywa MIFID - wykład - strona 2 Dyrektywa MIFID - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DYREKTYWA MIFID
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dyrektywa 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MIFID).
Dyrektywa 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy MIFID w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dyrektywa MIFID II).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy MIFID w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy CELE DYREKTYWY MIFID
Rozszerzenia zasady „jednolitego paszportu”.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku obrotu instrumentami finansowymi.
Zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania firm inwestycyjnych.
Wzmocnienie ochrony interesów inwestorów.
Dostosowanie warunków świadczenia usług inwestycyjnych do zmian, jakie zaszły na rynku w latach 90. i późniejszych.
ZAKRES PODMIOTOWY DYREKTYW ISD I MIFID
ZAKRES ISD -
zarządzający portfelami p.w., bankowość inwestycyjna, bankowość uniwersalna, firmy inwestycyjne.
DODATKOWY ZAKRES MIFID - private banking, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, emitenci
ZASADY LICENCJONOWANIA I NADZORU
LICENCJONOWANIE - brak istotnych zmian w porównaniu z Dyrektywą ISD.
KOMPETENCJE NADZORU:
Kraj macierzysty - nadzór ostrożnościowy:
monitorowanie stabilności finansowej f.i. i sposobu zarządzania nią
dbałość o ciągłość i bezpieczeństwo prowadzonej przez nią działalności
Kraj goszczący :
monitorowanie zgodności działalności prowadzonej przez f.i. z zasadami świadczenia poszczególnych usług oraz zasadami promowania usług danej firm
WSPÓŁPRACA I WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY ORGANAMI NADZORU
Rozszerzenie uprawnień przysługujących organom nadzoru/organom sądowym (żądanie wydania rejestrów telefonicznych, zawieszenia notowań, wycofania z obrotu określonych i.f., zaprzestania stosowania praktyk niezgodnych z prawem, wnioskowania o zamrożenie/konfiskatę aktywów).

(…)

… alternatywnych systemów obrotu i.f.
2. SEKCJA B (Instrumenty):
Poszerzenie pojęcia zbywalnych papierów wartościowych o p.w. uprawniające do rozliczenia w pieniądzu w oparciu o cenę p.w., kursy walut, wysokość stóp procentowych, cenę towarów lub wartość lub wysokość innych mierników
Poszerzenie kategorii derywatów m.in. derywaty przenoszące ryzyko kredytowe, oraz takie, których instrumentem bazowym są zmiany…
….
Obrót dokonywany przez f.i. w ramach transakcji wewnętrznych.
Obrót dokonywany za pośrednictwem alternatywnych systemów obrotu (MTF - Multilateral Trading Facility).
Obrót dokonywany na rynkach regulowanych.
TRANSAKCJE WEWNĘTRZNE FIRMY INWESTYCYJNEJ
1. Zdefiniowanie „transakcji wewnętrznych”- rodzaj licencjonowanej działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu na własny rachunek w i.f…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz