Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 6 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 6 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 6
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W UNII EUROPEJSKIEJ
REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W UE
Warunki świadczenia usług inwestycyjnych.
Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, obowiązki informacyjne emitentów i inwestorów.
Zasady uczciwego obrotu.
Ochrona inwestorów.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (dyrektywa ISD) - z późniejszymi zmianami. (od listopada 2007 r. zastąpiona Dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych- dyrektywa MIFID). Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych (dyrektywa CAD/CRD) zastąpiona Dyrektywą 2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (dyrektywa CRD II)
Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) - z późniejszymi zmianami.
CELE DYREKTYWY ISD
Konkurencyjny - stworzenie równych reguł gry dla wszystkich uczestników rynku bez względu na ich status prawny (tj. warunków efektywnej konkurencji między bankami i firmami inwestycyjnymi).
Ostrożnościowy - zapewnienie wzajemnego uznawania podmiotów gospodarczych i systemów nadzoru poprzez harmonizację kluczowych reguł nadzoru.
GŁÓWNE POSTANOWIENIA DYREKTYWY ISD
Stworzenie możliwości działania firm inwestycyjnych na terenie całej UE na podstawie zezwolenia władz kraju macierzystego („paszport europejski”).
Określenie zasad nadzoru nad firmą inwestycyjną.
Regulacja kwestii przejrzystości oraz zakresu koncentracji obrotu na rynkach regulowanych.
Ustalenie zasad dotyczących relacji między firmą inwestycyjną i klientem dla zabezpieczenia uczciwego obrotu i dostosowania dokonywanych inwestycji do realnych potrzeb inwestorów.
POJĘCIE FIRMY I USŁUGI INWESTYCYJNEJ
Firma inwestycyjna (investment firm) - osoba prawna, prowadząca stałą działalność polegającą na zawodowym świadczeniu usług inwestycyjnych na rzecz osób trzecich.
Usługa inwestycyjna (investment service) - którakolwiek z usług wyszczególnionych w sekcji A (aneksu do dyrektywy) odnosząca się do któregokolwiek z instrumentów wymienionych w sekcji B, świadczona na rzecz osoby trzeciej.

(…)

… jakiegokolwiek instrumentu wchodzącego w zakres niniejszej sekcji Załącznika, w tym równoważne instrumenty rozliczane w gotówce. Kategoria ta obejmuje w szczególności opcje walutowe i opcje stopy procentowej.
SEKCJA C - Usługi dodatkowe (non core services)
1. Przechowywanie i administrowanie w odniesieniu do jednego lub więcej spośród instrumentów wymienionych w sekcji B.
2. Przechowywanie w sejfach.
3…
… elektronicznego systemu przetwarzania danych i kontroli wewnętrznej.
Właściwe zabezpieczenie instrumentów finansowych należących do inwestorów.
Odpowiednia ochrona środków finansowych należących do inwestorów (zakaz ich używania do działalności na rachunek własny).
Obowiązek przechowywania informacji o zawartych transakcjach dla potrzeb nadzoru.
Zapewnienie struktury organizacyjnej minimalizującej ryzyko…
… dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw.
5. Usługi związane z ubezpieczaniem, a także usługi związane z subskrypcją akcji.
6. Doradztwo inwestycyjne dotyczące jednego lub więcej spośród instrumentów wymienionych w sekcji B.
Usługi dewizowe, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
PODSTAWOWE ZASADY LICENCJONOWANIA
Licencję wydają władze kraju macierzystego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz