Scalenie i podział nieruchomości - operat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 8407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scalenie i podział nieruchomości - operat - strona 1 Scalenie i podział nieruchomości - operat - strona 2 Scalenie i podział nieruchomości - operat - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek Geodezja i Kartografia
Semestr I - letni
Rok akademicki: 2010/2011
Ćwiczenie z Katastru nieruchomości
Temat: Scalenie i podział nieruchomości
Rok: I mgr
Grupa: 5
1
Skład operatu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
str.
Sprawozdanie techniczne……………………………………………………………………......3
Obliczenia projektowe powierzchni działek……………………………………………….5
Rozliczenie użytków w działkach………………………………………………………………17
Wstępny projekt scalenia i podziałów………………………………………………………29
Wykaz współrzędnych punktów……………………………………………………………….30
Rejestr przed scaleniem i podziałem nieruchomości…………………………………32
Rejestr po scaleniu i podziale nieruchomości……………………………………………34
Mapa z projektem scalanie i podziału nieruchomości………………………………36
Operat zawiera …36…. stron
Data ….. 29-05-2011 …..
Wykonał … ….
2
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Dane formalno- prawne:
Numer zlecenia: 29/05/2011
Zleceniodawca: Urząd Gminy w Solcu Zdroju
Wykonawca:
Zakres prac: Scalenie i podział nieruchomości
Czas wykonania pracy:
a) prace rozpoczęto: 4.03.2011r.
b) prace zakończono: 29.05.2011r.
1. Warunki techniczne:
Prace polowe oraz kameralne, w tym niniejszy operat wykonano zgodnie z instrukcją
techniczną.
2. Prace polowe:
Rozpoczęcie prac nad scaleniem i podziałem nieruchomości położonych
w Gminie Solec Zdrój, obręb Kików, zgłoszono w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Busku Zdroju. W Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju sporządzono
wypisy z rejestru gruntów, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Busku Zdroju
wykonano badania hipoteczne i sprawdzono stan prawny nieruchomości. Ustalono przebieg
granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych w projekcie do scalenia i podziału.
Przed rozpoczęciem prac odbyło się zebranie z uczestnikami scalenia i podziału
nieruchomości. Przedstawiono na nim procedurę postępowania i wybrano Radę Uczestników
Scalenia i Podziału oraz ustalono ilość nowych działek i miejsce ich usytuowania w obrębie
zgodnie z życzeniami wszystkich właścicieli.
Prace polowe rozpoczęto od przyjęcia granic obszaru scalenia i podziału
nieruchomości w obecności wszystkich uczestników scalenia. Sporządzono protokoły
przyjęcia granic. Na podstawie MPZP opracowano geodezyjny projekt scalenia i podziału
nieruchomości zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z uczestnikami scalenia i podziału.
Scalenia i podziału dokonano w obrębie kompleksu II na podkładzie mapy ewidencyjnej
w skali 1:2000. Zaprojektowano dwie nowe, równoległe względem siebie drogi o szerokości
5m każda, o przebiegu wschód - zachód. Wyznaczono granice nowych działek: W
podkompleksie nr 1 zaprojektowano 7 działek o równych powierzchniach a w
podkompleksach 2 i 3 po 14 działek o równych powierzchniach. Ponadto zwięksono obszar
działki nr 26 kosztem sąsiedniej działki 22 oraz ustlono nowy przebieg granic wschodnich dla
działek 14 i 16. Wszystkim uczestnikom scalenia i podziału dokonano potrąceń pierwotnych
powierzchni działek na drogi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz