Samorządy terytorialne - Uchwała budżetowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorządy terytorialne - Uchwała budżetowa - strona 1 Samorządy terytorialne - Uchwała budżetowa - strona 2 Samorządy terytorialne - Uchwała budżetowa - strona 3

Fragment notatki:

Samorządy terytorialne
Aby rząd w imieniu państwa realizował swoje cele, niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. W tym celu tworzony jest budżet państwa . Jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest on sporządzany na okres jednego roku oraz zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Po zatwierdzeniu staje się aktem prawnym umożliwiającym organom wykonawczym jego realizację, czyli gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków. Za najważniejsze funkcje budżetu uznaje się zazwyczaj: funkcję fiskalną , która polega na gromadzeniu dochodów (pochodzących głównie z podatków) umożliwiających utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań; funkcję redystrybucyjną , umożliwiająca dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego, takich jak zmniejszanie nadmiernych różnic w wysokości dochodów różnych grup społecznych czy tworzenie warunków bezpieczeństwa społecznego dla grup najuboższych; realizację tej funkcji umożliwia system podatkowy(progresywne opodatkowanie dochodów ludności, ulgi i zwolnienia podatkowe, zróżnicowanie stawek podatków pośrednich nakładanych na dobra konsumpcyjne itp. ) oraz wydatki budżetowe głównie w postaci tzw. transferów, czyli świadczeń społecznych zwiększających dochody ludności bez potrzeby świadczenia w zamian żadnych usług (renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe) ; funkcję s tymulującą, polegającą na oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne.
Dużą uwagę należy jednak zwrócić na charakter budżetu państwa-strumieniowy charakter. Strumieniowość budżetu oznacza bowiem, że jest on funduszem, do którego bez przerwy wpływają i wypływają środki pieniężne. Wynika to m.in. z ogromnej liczby podmiotów, które uczestniczą w redystrybucji i alokacji środków budżetowych. Z jednej strony podatników i innych osób dokonujących różnych wpłat na rzecz budżetu, a z drugiej strony- ogromnej liczby jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych. Strumieniowość budżetu polega zatem na rzeczywistym przepływie strumieni pieniężnych oraz na tworzeniu przesłanek, powodujących przepływ tych strumieni w przyszłości. Rzeczywisty przepływ strumieni oznacza to, iż środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku budżetowym, bo w przeciwnym razie nie będzie można dokonywać żadnych wypłat.
W wieloszczeblowej strukturze organizacyjnej budżetu państwa bardzo istotny jest podział dochodów i wydatków budżetowych między poszczególne stopnie budżetów terenowych. W tym zakresie obowiązują podobne kryteria jak w przypadku podziału zadań między budżetem centralnym i budżetami terenowymi. Dlatego, też zasięg terytorialny zadań powinien głównie decydować o tym, z jakiego budżetu mają być one finansowane.

(…)

… źródłem finansowania zasilania budżetów samorządowych stały się subwencje ogólne (około 34% dochodów) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (około 21%)
Wydajnym podatkiem zasilającym budżety gminne i miasta na prawach powiatu jest podatek od nieruchomości. Podatkiem tym są obciążone osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. podatnikami podatku…
… zamieszkałych na terenie województwa
0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, ale mających siedzibę na terenie województwa
subwencja ogólna
dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych województwa
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji…
… naczelnych organów władzy i administracji państwowej, państwowych jednostek budżetowych, także dotacje przedmiotowe, podmiotowe, subwencje ogólne dla gmin, wydatki inwestycyjne oraz dotacje dla gmin na zadania celowe administracji państwowej
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa . Może to być prowizorium budżetowe lub projekt uchwały budżetowej. Projekt…
… inne zwolnienia niż wymienione w ustawie.. Stawki podatku ustalane przez gminę nie mogą być niższe 50% stawki określonej w ustawie.
To, co dla jednostki samorządu terytorialnego jest dochodem, tj.:dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz subwencjami ogólne, w wydatkach budżetu państwa jest wykazywane jako wydatki. Wielkość dotacji i subwencji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego określa ustawa budżetowa. W 1999 r. sfinansowano około 34% dochodów budżetów samorządowych. Subwencja ogólna składa się z trzech części:
subwencji podstawowej, w skład której wchodzą:
kwota wyrównawcza
pozostała część kwoty podstawowej, która jest rozdzielana między gminy, proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz