Samorząd terytorialny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2611
Wyświetleń: 8890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd terytorialny - strona 1 Samorząd terytorialny - strona 2 Samorząd terytorialny - strona 3

Fragment notatki:Pytania poruszają zagadnienia takie jak: obowiązki i prawa radnego gminy, zasady pomocniczości, kształtowanie się samorządu w Polsce XIX wieku, nadzór nas samorządem, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta, definicje samorządu terytorialnego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: społeczność agencyjna, zadania gminy, kompetencje rady gminy, społeczność zamknięta, społeczeństwo masowe, metoda reputacyjna - elitystyczna, referendum obligatoryjne, polityka lokalna, mienie komunalne, model sieciowy społeczeństwa, organ wykonawczy gminy, samorząd terytorialny w okresie międzywojennym, związki komunalne.

Notatka zawiera również zagadnienia takie jak: ordynacja wyborcza do rad gmin, miasta na prawach powiatu, kompetencje rady gminy, przetargi publiczne, wybory do rad powiatu, europejska karta samorządu.

1. Obowiązki i prawa radnego gminy Radny nie jest organem gminy, lecz jako członek organu kolegialnego ma określone prawa i obowiązki. Podstawowymi dwoma grupami obowiązków radnego są:
a.) utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami (przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia), radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. b.) branie udziału w pracach gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został on wybrany lub desygnowany.
c) inne: - Radny zobowiązany jest składać oświadczenia o stanie majątkowym, inne oświadczenia i informacje oraz przestrzegać prawa, w tym nie naruszać przepisów antykorupcyjnych.
W sposób syntetyczny obowiązki radnego zostały opisane w rocie ślubowania, które radni składają przed przystąpieniem do wykonywania mandatu: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkańców - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy”.
Do praw radnego możemy zaliczyć:
- możliwość tworzenia klubów radnych
- możliwość korzystania z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
- Zerwanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.
- Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
-Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
- Radny korzysta z prawa do informacji publicznej, także przetworzonej
- Radny, w związku z wykonywaniem mandatu, ma prawo dostępu do: dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych; i informacji o wynikach kontroli finansowych
- może składać interpelacje i wnioski
- wnosić skargi i wnioski np. mieszkańca j s t - muszą być informowani OCHRONIE PODLEGAJĄ:
a) osoba radnego - radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych - osoba, która dopuściłaby się napaści na niego , podlega wyższej karze
b) stosunek pracy radnego - rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem
2. Zasada pomocniczości Zasada pomocniczości zwana jest również zasadę subsydiarności. Stanowi ona jedną z podstaw demokratycznego państwa prawa. Zasada pomocniczości opiera się na założeniu, że zadania, które mogą być realizowane przez jednostkę nie powinny być realizowane przez państwo. Organy państwowe niższego rzędu mogą być wyręczone przez organy nadrzędne, tylko jeśli nie są w

(…)

… przez wojewodę współpracy międzynarodowej nadzoruje to minister spraw zagranicznych)
ZWIERZCHNI
Nadzór a kontrola.
KONTROLA - stwierdzenie stanu rzeczywistego, brak władztwa administracyjnego, środek techniczny do wykonania nadzoru
NADZÓR - wykorzystuje środek w postaci kontroli Kryteria nadzoru w Polsce.
W Polsce występuje tylko nadzór prawny - dozorowanie legalności wykonywanych zadań publiczno-prawnych…
… właściwych dla tej administracji,
corocznie uchwala własny budżet, nie będący częścią budżetu państwa, ani - budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego,
jest podmiotem zarówno prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjno-prawnymi), jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową),
swe decyzje podejmuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność…

Nieudzielanie absolutorium - inicjatywa przeprowadzenia ref w sprawie odwołaniaBezwzględna większość głosów ustawowego składu rady Po 14 dniach podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum większością bezwzględną ustawowego składu rady w głosowaniu imiennym
24. Wybory samorządowe 2002
zmiana sposobu wyborów wójta z inicjatywy PO (od zbiorowego do jednomandatowego organu wykonawczego, z wyboru przez Radę…
… propozycji zmian w budżecie gminy,
  5)   dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  6)   blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
29. Samorząd terytorialny w okresie międzywojennym Samorząd - forma udziału społeczeństwa w zarządzaniu określonym terytorium Podział na : - terytorialny (powszechny)
- gospodarczy - zawodowy konstytucja marcowa przewidywała szeroki udział samorządu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz