Jednostki pomocnicze miasta stołecznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki pomocnicze miasta stołecznego - strona 1 Jednostki pomocnicze miasta stołecznego - strona 2 Jednostki pomocnicze miasta stołecznego - strona 3

Fragment notatki:


UST 20.04.2009
Jednostki pomocnicze miasta stołecznego Warszawy
Gmina miasto stołeczne Warszawa → jednostki pomocnicze miasta stołecznego Warszawa Bardzo szczególna grupa jednostek pomocniczych. Pierwszą cechę szczególna → jednostki obligatoryjnie ustawodawca przesądza że mają istnieć. Druga → zakres zadań danej jednostki pomocniczej miasta stołecznego Warszawy z mocy ustawy będą zajmowały się wykonywaniem się trzech grup zadań a) o charakterze gminnym b) część zadań o charakterze powiatowym c) zadania szczególne wynikające ze stołecznej funkcji miasta stołecznego Warszawa.
Ustawodawca wskazał zadania gminy wprost. Przy zadaniach powiatowych i stołecznych nie posłużył się katalogiem ustawowym to oznacza że zadania te wykonuje ale zakres tych zadań będzie określony w drodze odrębnych ustaw lub uchwałę miasta stołecznego Warszawy czy w drodze porozumień (z organami administracji rządowej). Zasadnym było brak precyzowania o jakie zadania tu chodzi ponieważ zadania związane ze stołecznością są dynamiczne.
Każda z dzielnic ma odrębny statut który określa organy zadania sposób wykonywania danego zadania zasady nadzoru. Dzielnice w Warszawie dysponują ustawowo przypisanymi im źródłami finansowania. Ustawa wprost określa zasady i wysokość podatków lokalnych które finansują działalność jednostek pomocniczych w mieście stołecznym Warszawa. Zbliża to pozycje jednostki pomocniczej miasta stołecznego Warszawy do pozycji innych gmin. Dzielnice w Warszawie nie posiadają własnych budżetów. Budżet tych dzielnic ustala w jednej ustawie Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Organy dzielnicy Warszawy. Rada dzielnicy i zarząd dzielnicy. Ilość radnych do rady dzielnic ustalana jest zgodnie z parytetem ustalanym do rad gminy. (do 20 tys 15 radnych od 20-50 tys 20 radnych itd. maksymalna ilość radnych w gminach to jest 45 radnych i taka maksymalna ilość radnych może zasiadać w radzie dzielnicy) Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. W dzielnicach których ilość mieszkańców nie przekracza 100 tys ilość wynosi 3 osoby natomiast w tych gdzie przekracza 100 tys. mieszkańców może być 3 lub 4 lub 5 osób. Zarząd wybierany jest przez radę dzielnicy. Jeden przewodniczący jeden zastępca i jeden członek zarządu. Jak jest większa ilość członków zarządu wybiera się np. dwóch zastępców dwóch członków przewodniczącego.
Wybór zarządu zgodnie z oznaczonym terminem → 30 dni od daty ogłoszenia wyborów. Jeśli nie zostanie wybrany w tym terminie zarząd ten powołuje prezydent miasta stołecznego Warszawy. Związane jest to z tym że dzielnice wykonują zadania związane z administracją publiczną dlatego muszą zostać powołane!. (nie zdecydowano się na formułę zarządu komisarycznego).
Odwołanie zarządu następuje w drodze uchwały → może taką uchwałę złożyć ¼ rady dzielnicy lub prezydent miasta stołecznego Warszawy lub Burmistrz (rady dzielnicy).


(…)

… od tego kiedy dana osoba uzyskała mandat radnego nie może prowadzić działalności gospodarczej z użyciem mienia komunalnego. Radny musi zadecydować czy chce być radnym czy prowadzić działalność gospodarczą z udziałem mienia komunalnego. Osoba która przed wyborami prowadziła działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego ma od dnia wyboru 3 miesiące na decyzje czy chce być radnym czy dalej prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego. Chodzi o mienie gminy które gmina sama posiada. np. dzierżawa danego gruntu z gminą W ustawie o samorządzie województwa ustawodawca wprowadził możliwość zawierania umów przez radnego z danym województwem (zwykłe np. wydawanie gazety wojewódzkiej i inne przypadki). W przypadku gminy i powiatu nie ma takiej regulacji ale wprowadza się drobne ustępstwa na rzecz…
… zobowiązany jest do pracy w sesjach lub komisjach do których został wybrany lub desygnowany. Radny może być uchwałą rady gminy przyporządkowany do danej komisji może nie podejmować żadnej czynności ale wolą większości rady jest przyporządkowany do danej komisji.
c)składnie oświadczeń majątkowych
-podstawowym oświadczeniem majątkowym jakie przedkłada radny jest oświadczenie o swoim majątkowym na 30 dni po złożeniu ślubowania i na 2 miesiące przed wygaśnięciem mandatu. Takie oświadczenie przedkłada się przewodniczącemu rady gminy a on przedkłada wojewodzie. Oświadczenie takie jest jawne i publikowane w biuletynie informacji publicznej (BIP) Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć roczne zeznanie majątkowe. [zmiany obowiązujące od następnej kadencji → gdy mija termin na złożenie oświadczenia majątkowego…
… jak i pośrednich (szczególna regulacja omawiana na ćwiczeniach). Radni jako substrat rady gminy tylko wtedy wykonują funkcje rady tylko wtedy gdy organ ten działa na zasadzie określonej ustawowo jak i poprzez statut. Organ uchwałodawczy pracuje tylko na sesjach. Radny wykonuje swój mandat w sposób niezależny. Jest to tak zwany mandat wolny oznacza to tylko że radny jest niezależny w wykonaniu swojego mandatu…
… pomocniczych. Jednostki pomocnicze nie są jednostkami samorządu terytorialnego i sama gmina określa czy dana jednostka pomocnicza może być powołana. W praktyce połowa radnych jest jednocześnie radnymi organów jednostek pomocniczych. Wykonywanie innych zadań i innych czynności np. radny może być nauczycielem akademickim. Jeśli inne przepisy nie zabraniają łączenia danego zawodu z funkcją radnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz