Sąd Najwyższy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd Najwyższy - wykład - strona 1 Sąd Najwyższy - wykład - strona 2 Sąd Najwyższy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Sąd Najwyższy - organ naczelny O modelu usytuowania SN jako naczelnego organu sądowego decydują: usytuowanie SN w systemie naczelnych organów władzy państwowej (niezależność
powiązania strukturalne i funkcjonalne z innymi sądami organami (poza sądami wojskowymi nie ma takich powiązań)
wzajemne relacje pomiędzy obszarami prawnymi objętymi jurysdykcją zarówno sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych i samego SN (jak wcześniej - dotyczy to tylko sądów wojskowych)
funkcje SN związane z orzekaniem i wyjaśnianiem treści przepisów prawnych (jedynym sposobem zapewnienia jednolitości orzeczniczej sądów, nad którymi SN sprawuje nadzór jest wykładnia prawa)
wewnętrzna struktura organizacyjna (ma zapewnić sprawne i funkcjonalne działanie tego organu)
dobór sędziów, ich status prawny (dobór wg wysokich wymagań merytorycznych, wyższych niż wymagane od kandydatów do innych sądów - nie ma kadencyjności)
sprawowany przez SN nadzór dotyczy wyłącznie orzekania cele ma zapewnić merytoryczną słuszność, zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa sądów i innych organów poddanych kontroli SN
ma sprzyjać jednolitości stosowania prawa drogą jednolitej wykładni prawa dokonywanej przez wszystkie sądy w Polsce
jednolitości stosowania prawa sprzyja też instytucja wytyku :
SN wytyka uchybienie odpowiedniemu organowi lub sądowi, może jednak zażądać uprzednich wyjaśnień
takim uprawnieniem dysponuje także rozpoznający środek odwoławczy - sąd powszechny
Art.65 1 SNU - „Sąd Najwyższy w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów - niezależnie od innych uprawnień - wytyka uchybienie właściwemu sądowi lub innemu organowi. Sąd Najwyższy przed wytknięciem uchybienia może żądać stosownych wyjaśnień. Stwierdzenie wytknięcie uchybienia nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.” Art. 40 1 USP - Sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako sąd odwoławczy - to samo. kompetencje: zakres kompetencji określa Konstytucja oraz ustawa o Sądzie Najwyższym
inne czynności przewidziane w ustawie to np. stwierdzenie ważności wyborów do sejmu i Senatu, wyborów prezydenta
II inst. dla sądów wojskowych i pozainstancyjna dla sądów powszechnych
Art.183 Konstytucji;art.1 SNU - „1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Nie ma nadzoru nad sądami administracyjnymi, który sprawuje NSA.; 2. SN wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.” środki nadzoru - Sąd Najwyższy realizuje swoje zadania poprzez tzw. środki nadzoru:
instancyjne, pozainstancyjne
korygujące, profilaktyczne


(…)

… oraz o istotnych problemach wynikających z bieżącego orzecznictwa
dokonuje wyboru kandydatów na stanowisko sędziów SN
dokonywanie wyboru dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa
Zgromadzenie sędziów izby SN
wysłuchuje informacji prezesa izby o działalności izby
Kolegium SN
ustala podział czynności, opiniuje kandydatów na sędziów SN i na stanowiska kierownicze w jednostkach administracyjnych SN oraz kandydatów na Prezesów SN
podejmuje decyzje dotyczące wewnętrznej struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego
wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego SN
śmierć zrzeczenie się urzędu lub statusu sędziego w stanie spoczynku
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska
prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu…
… od konkretnej sprawy
realizacja tych środków następuje w drodze uchwały SN podejmowanej przez:
skład 7 sędziów Izbę SN
połączone Izby
pełny skład Sądu Najwyższego
powiększone składy: a<b<c<d
uchwały Sądu Najwyższego mogą posiadać moc zasady prawnej
moc zasady prawnej - uchwała taka jest wiążąca dla wszystkich składów SN (nie ma mocy wiążącej dla składów sądów wojskowych i administracyjnych)
uchwała Izby, połączonych Izb oraz pełnego składu SN uzyskuje moc zasady prawnej z chwilą podjęcia
uchwała składu 7 sędziów - dla uzyskania przez nią mocy prawnej konieczne jest podjęcie dodatkowej uchwały o nadaniu tej mocy
o odstąpieniu od uchwały posiadającej moc zasady prawnej zdecydować może skład bezpośrednio wyższy od tego, który ją uchwalił
7. sędziów => cała Izba
cała Izba => połączone Izby, pełny skład SN…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz