Sąd Najwyższy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd Najwyższy - strona 1 Sąd Najwyższy - strona 2

Fragment notatki:

SĄD NAJWYŻSZY ZADANIA SN
sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania (z wyjątkiem sądów administracyjnych nad którymi nadzór sprawuje NSA),
zapewnienie prawidłowości i jednolitości wykładni prawa,
opiniowanie projektów nadesłanych ustaw.
SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU JUDYKACYJNEGO
Nadzór judykacyjny SN wykonywany jest przez:
rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych stosownie do przepisów prawa procesowego,
rozpoznawanie kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe,
podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie,
podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie.
POWOŁYWANIE SĘDZIEGO SN
Sędziów SN powołuje na czas nieokreślony Prezydent RP na wniosek KRS. Pierwszy Prezes SN powoływany jest również przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne SN.
Na stanowisko sędziego SN może być powołany ten, kto oprócz kwalifikacji sędziowskich wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz doświadczeniem zawodowym popartym co najmniej dziesięcioletnim okresem pracy lub służby na stanowisku sędziego, prokuratora i radcy prawnego albo wykonywaniem zawodu adwokata.
ODWOŁANIE SĘDZIEGO SN
Odwołanie sędziego SN przez Prezydenta na wniosek KRS następuje z przyczyn „naturalnych”: zrzeczenie się stanowiska, choroba, wiek. Wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego następuje w przypadku:
śmierci,
zrzeczenia się urzędu lub statusu sędziego w stanie spoczynku,
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego,
prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu,
utraty obywatelstwa polskiego.
STRUKTURA SN
SN dzieli się na: Izbę Cywilną, Izbę Karną, Izbę Wojskową oraz Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Izby SN sprawują w granicach swoich właściwości rzeczowych nadzór nad orzecznictwem sądów powszechnych i wojskowych. Pracami każdej z izb SN kieruje jeden z prezesów SN.
Na czele Sądu Najwyższego stoi Pierwszy Prezes, który kieruje jego pracami.
ORGANY SN
Organami Sądu Najwyższego są: Pierwszy Prezes SN, Prezes SN + organy kolegialne, które są także organami samorządu sędziowskiego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz