Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka - strona 1 Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka - strona 2

Fragment notatki:

Rzecznik Praw Obywatelskich - urząd RPO został w Polsce utworzony w 1987. Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych nie tylko w konstytucji, ale także w innych aktach normatywnych. powołuje Sejm za zgoda Senatu na 5 lat. nie może on zajmować żadnego innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, nie może także należeć do partii, związku zawodowego, ani prowadzić działalność publiczną
może być obywatel polski, wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym, wysokim autorytetem. wniosek o powołanie rzecznika może zgłosić marszałek sejmu lub grupa 35 posłów. jest niezależny od innych organów, niezawisły, odpowiada jedynie przed sejmem. nie może być pociągn. do odpow. karnej, aresztowany, zatrzymany bez zgody Sejmu RPO informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Sprawozdanie to podawane jest do publicznej wiadomości. Wniosek kierowany do RPO nie wymaga zachowania stosownej formy, jest też wolny od opłat. Po zapoznaniu się z wnioskiem RPO może:
Podjąć sprawę
Poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków
Przekazać sprawę według właściwości
Nie podjąć sprawy
RPO może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające lub zwrócić się o zbadanie do właściwych organów. O zlecenie zbadania sprawy przez NIK RPO zwraca się do Sejmu. Po zbadaniu sprawy RPO może:
Wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia
Skierować wystąpienie do podmiotu, u którego stwierdził naruszenie, bądź zwrócić się do organu nadrzędnego nad tym podmiotem
Żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych
Żądać wszczęcia przez oskarżyciela postępowania z urzędu
Zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnieść skargę administracyjną, Zwrócić się z wnioskiem o uchylenie prawomocnego orzeczenia
Wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną
RPO formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.
Organ, do którego wystąpienie zostało skierowane musi w ciągu 30 dni poinformować RPO o podjętych działaniach. RPO może występować do Trybunału Konstytucyjnego, może występować z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura RPO mającego siedzibę w Warszawie.
Rzecznik Praw Dziecka - stoi na straży praw dziecka zawartych w konstytucji, konwencji o prawach dziecka i w innych aktach. Rzecznik podejmuje działania mające na celu
zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości, ochronę praw dziecka, w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i do nauki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz