Rzecznik Praw Obywatelskich - Prawa człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich - Prawa człowieka - strona 1 Rzecznik Praw Obywatelskich - Prawa człowieka - strona 2 Rzecznik Praw Obywatelskich - Prawa człowieka - strona 3

Fragment notatki:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PODSTAWOWE CECHY OMBUDSMANA
samodzielny organ państwowy oddzielony od administracji i sądownictwa ustanowiony w konstytucji,
jego funkcje mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu, jest on powoływany przez parlament,
kierowane są do niego skargi na działanie administracji, czasem także sądownictwa, informuje parlament i opinię publiczną o stanie przestrzegania prawa,
bada legalność, czasem także sprawiedliwość i sprawność działania administracji,
dostęp do niego jest łatwy, działanie organu jest niesformalizowane, nie rozstrzyga spraw, tylko je bada, może udzielać zaleceń innym organom.
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE RPO
Jest on powoływany przez Sejm za zgodą senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Sejm, i tylko on, w ściśle określonych przez ustawę wypadkach może odwołać Rzecznika przed upływem kadencji.
ŚLUBOWANIE I SPRAWOZDANIE
Ponadto Rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie, a także corocznie przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdania ze swej działalności i uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli.
POZYCJA USTROJOWA RPO
Nie jest on organem Sejmu ani Senatu. Urząd Rzecznika jest urzędem samodzielnym i instytucjonalnie oddzielonym od innych organów państwa. Urząd Rzecznika został skonstruowany jako specjalny organ mający za zadanie ochronę praw i wolności obywateli. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest kontrola sposobu przestrzegania praw i wolności obywateli w działalności innych organów państwa. RPO jest usytuowany jako organ kontroli i ochrony prawa wśród takich organów jak: Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
ORGAN NIEZALEŻNY
Jest to organ cieszący się statusem organu niezależnego od wszelkich organów państwowych, w tym przede wszystkim od organów administracji państwowej. ORGAN NIEZAWISŁY
Jest to organ niezawisły w swej działalności
GWARANCJE NIEZAWISŁOŚCI RPO
zasada nieodwoływalności Rzecznika z jego stanowiska przed upływem kadencji,
immunitet formalny, względny; immunitet nietykalności,
reguła niepołączalności obowiązków RPO z jakimkolwiek innym zatrudnieniem oraz pełnieniem jakiejkolwiek innej funkcji publicznej czy z wykonywaniem innych zajęć zawodowych
apolityczność
ZASADA NIEODWOŁYWALNOŚCI RZECZNIKA Z JEGO STANOWISKA PRZED UPŁYWEM KADENCJI
Artykuł 7 ustawy o RPO wskazuje, że organ ten może być odwołany tylko w 3 przypadkach:
gdy zrzekł się wykonywania obowiązków,
gdy stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności albo upadku sił,


(…)

… przez samego Rzecznika, za zgodą Sejmu, swoich pełnomocników terenowych.
ZAKRES ZADAŃ RZECZNIKA
Zadaniem Rzecznika jest ochrona praw podstawowych i wolności wymienianych w Konstytucji RP. Nowela ustawy o RPO z roku 2000 nakazuje, by w sprawach dzieci RPO współpracował z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Nadto RPO ma konstytucyjny obowiązek ochrony uprawnień gwarantowanych też w innych niż Konstytucja aktach prawnych…
… albo jakieś wolności obywatela zostały naruszone. Rzecznik może przy tym podjąć swoje działania, gdy zostanie przedstawiony mu stosowny wniosek przez samych obywateli albo ich organizacje, oraz gdy z wnioskiem takim wystąpią doń organy samorządowe. Rzecznik podejmuje też czynności na podstawie wniosku Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto Rzecznik może podjąć czynności z własnej inicjatywy. Jednym z atutów…
… oraz o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe karne.
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZED TK
RPO ma prawo wziąć udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK oraz musi być informowany przez TK o wszczęciu postępowania na podstawie wniesionej tzw. skargi konstytucyjnej. Rzecznikowi w takim razie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz