Rzecznik Praw Dziecka - Konwencja o Prawach Dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Dziecka - Konwencja o Prawach Dziecka - strona 1 Rzecznik Praw Dziecka - Konwencja o Prawach Dziecka - strona 2

Fragment notatki:

RZECZNIK PRAW DZIECKA ORGAN KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stosownie do rozstrzygnięć konstytucyjnych sytuuje RPDz w gronie organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, w Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisów prawa, zawsze wszakże z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
Dzieckiem w rozumieniu ustawy jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
W arsenale dóbr dziecka szczególnie chronionych odnajdujemy: prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych oraz prawo do nauki.
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RPO
Ustawa kładzie nacisk na współpracę RPDz z RPO nakazując temu ostatniemu podejmowanie spraw skierowanych przez Rzecznika Praw Dziecka.
SPOSÓB KREACJI RZECZNIKA; ZASADY DZIAŁANIA
Kompetencja do powołania RPDz została ukształtowana jako wspólna kompetencja Sejmu i Senatu. Powołuje go Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów, albo grupy co najmniej 15 senatorów. Senat ma obowiązek wyrazić swoją zgodę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu, przy czym nie podjęcie uchwały Przez Senat w ciągu miesiąca traktuje się tak jakby zgoda taka została wyrażona. Brak zgody Senatu w jego uchwale na kandydaturę zaaprobowaną przez Sejm oznacza natomiast konieczność rozpoczęcia procedury wyłaniania Rzecznika od początku. W takim razie winna być zgłoszona nowa kandydatura. Nowy RPDz składa ślubowanie tylko przed Sejmem i chwila złożenia tego ślubowania wyznacza początek biegu pięcioletniej kadencji Rzecznika, która może być powtórzona tylko jeden raz. Dla zapewnienia bezstronnego i apolitycznego działania Rzecznika ustawa nakłada na niego identyczne ograniczenia jakich doznaje RPO (zakaz zajmowania innego stanowiska i wykonywania innych zajęć zawodowych, zakaz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z obowiązkami i godnością urzędu), ale też uzyskuje identyczne jak RPO gwarancje niezależności swojego działania (przywilej nietykalności i immunitet formalny), zaś egzekutorem tych gwarancji został ustanowiony Marszałek Sejmu. Winien on być zawiadomiony o zatrzymaniu RPDz i może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Rzecznik został ukształtowany jako organ niezależny w swej działalności od innych organów państwa i jako ponoszący odpowiedzialność tylko przed Sejmem. Rzecznik działa z własnej inicjatywy biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Rzecznik może zwrócić się do organów władzy publicznej, organizacji albo instytucji o złożenie wyjaśnień i udzielenie koniecznych informacji, oraz o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, może też zwrócić się do organów właściwych, w tym RPO, organizacji i innych instytucji o podjęcie przez nie na rzecz dziecka działań leżących w zakresie ich kompetencji. Rzecznik może też zwracać się do właściwych organów z wnioskami o podejmowanie przez nie inicjatyw ustawodawczych albo o wydanie albo zmianę innych aktów prawnych. Wszelkie organy, instytucje i organizacje winny ustosunkować się do wystąpień RPDz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, informacje o swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Informacje te są jawne i podawane do publicznej wiadomości. Rzecznik działa przy pomocy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz