Ryzyko w działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w działalności gospodarczej - strona 1 Ryzyko w działalności gospodarczej - strona 2 Ryzyko w działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:


Z agadnienie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej. Słowem ryzyko posługujemy się w potocznym języku niemal codziennie. Ryzyko towarzyszy bowiem niemal każdej działalności człowieka.
Ryzyko określa się poprzez: -badanie procesu podejmowania decyzji przez jednostkę lub grupę- wymiar psychologiczno- społeczny,
-wystąpienie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia -mamy niejako mierzalną „formę” ryzyka towarzyszącemu podejmowanej decyzji-wymiar statystyczno-matematyczny,
-ryzyko towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej- gdy mówimy o stracie, nie osiągnięciu określonego zysku, wygenerowaniu dodatkowych korzyści- wymiar finansowy ryzyka.
Pionierem ekonomicznej analizy innowacji był m.in. Joseph Schumpeter - mówiąc o innowacji myślał o: 1.wprowadzeniu do produkcji nowych wyrobów lub doskonaleniu już istniejących, 2.udoskonaleniu lub wdrożeniu nowego procesu produkcji (innowacja procesowa), 3.opracowaniu nowego sposobu dystrybucji produktów, 4. otwarciu nowego rynku, zastosowaniu nowych materiałów, surowców do produkcji, 5. wprowadzeniu nowej organizacji produkcji.
Przedsiębiorca organizuje przedsiębiorstwo i kieruje nim, zachowanie przedsiębiorcze to m.in. „gotowość podjęcia ryzyka, innowacyjność i dążenie do rozszerzania usług, czy też zwiększania liczby produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo”. Początki określenia pojęcia ryzyka to rok około 1500- ryzyko związane było z działalnością kupiecką i handlową np. niebezpieczeństwa występujące na szlakach, konieczność ubezpieczania ładunków- ryzyko traktowane wówczas jako przeciwność pewności. Rozwój teorii ryzyka znacząco zmienił się w XVII stuleciu- przy odkryciu rachunku prawdopodobieństwa. W zależności od stopnia prawdopodobieństwa, z którym można było osiągnąć zamierzony efekt określano wielkość ryzyka. Charakter obranego celu i przebieg podjętych dla osiągnięcia tego celu działań określają stopień podjętego ryzyka. Mając na względzie, iż przebieg zdarzeń i wynik ostateczny mogą być określone tylko z pewnym ryzykiem- przy dochodzeniu do celu mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje utrudniające lub uniemożliwiające osiągnięcie tego celu. Ryzyko w podejściu klasycznym W latach dwudziestych minionego stulenia Frank Knight - ekonomista definiuje ryzyko jako „dającą się zmierzyć niepewność”.
Mówił o dwóch rodzajach zdarzeń występujących w praktyce gospodarczej
zdarzenia- sytuacje niepowtarzalne- nie można ich zmierzyć- nie ma informacji zobiektywizowanych-nie ma rachunku prawdopodobieństwa- nazywał je zdarzeniami niepewnymi,
zdarzenia -sytuacje powtarzalne, wycenialne- można je mierzyć za pomocą rachunku prawdopodobieństwa - tę grupę zdarzeń nazywał ryzykiem.

(…)

… ryzyka finansowego wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
Ryzyko finansowe można ogólnie zdefiniować jako ryzyko związane z podejmowaniem decyzji finansowych, dotyczących sposobów finansowania działalności jednostki. Ryzyko to określane jest przez rodzaj i strukturę poszczególnych źródeł finansowania działalności.
BIS zaproponował wyodrębnienie pięciu podstawowych podkategorii ryzyka finansowego:
- ryzyko kredytowe - rozumiane jako ryzyko niewywiązania się partnera transakcji z jego zobowiązań,
- ryzyko rynkowe - definiowane jako możliwość zmiany warunków finansowych w wyniku zmian cen rynkowych
- ryzyko płynności - składające się z dwóch elementów: pierwszego, uzależnionego od konkretnego instrumentu finansowego i drugiego, związanego z wypłacalnością instytucji. Pierwszy rodzaj ryzyka wiąże…
… jest natomiast częścią całkowitego ryzyka, która jest specyficzna dla danego podmiotu. Źródłami ryzyka specyficznego mogą być m.in.: zarządzanie firmą, konkurencja, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy, poziom dźwigni finansowej i operacyjnej. Rozróżnienie to może być szczególnie przydatne dla doboru narzędzi radzenia sobie z ryzykiem.
W działalności gospodarczej istotne znaczenie ma rozróżnienia ryzyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz